Visualització de contingut web

Competències clau

Les Competències Clau permeten accedir als cursos de Certificats de Professionalitat.

Si tens alguna competència clau acreditada:

Aconsegueix el Certificat de les teues competències clau acreditades!

(Introdueix el teu DNI/NIE amb la lletra en majúscula)

 

COMPETENCIAS CLAVE

Si no complixes cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de  Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3, pots presentar-te a les proves d'avaluació de les competències clau que convoca LABORA.

Superant estes proves podràs acreditar que posseïxes les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana i, si és el cas, valencià i llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels Certificats de Professionalitat.

A més, podràs optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s'impartisquen en Labora Formació, relatives a certificats de professionalitat.

Quan es realitzen estes proves?

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 9 de març al dia 8 d'abril de 2021, tots dos inclusivament.
 
Data de les proves: La data prevista de celebració de les proves és el divendres dia 11 de juny de 2021.

 

Qui pot participar en estes proves?

Per a presentar-se a les proves és necessari:

1º Tindre complits 16 anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

2º No poder acreditar cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de  Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3.

 

Quan cal inscriure's en les proves?

Per a inscriure's en les proves és necessari que estiga obert el termini de sol·licituds de la corresponent convocatòria.

 

Què cal fer per a inscriure's?

La inscripció en les proves pot realitzar-se de dos maneres: presencialment o telemàticament.

 

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL:

La inscripció presencial es realitza omplint la sol·licitud i presentant-la en qualsevol  Espai Labora perquè li donen registre d'entrada.

També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S PRESENCIALMENT

 

INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA:

Per a inscriure's telemàticament és necessari tindre codi PIN (antic codi AutoServef) o bé firma electrònica de l'ACCV.

 

SOL·LICITUD PER A INSCRIURE'S TELEMÀTICAMENT

 

Amb la inscripció telemàtica s'obté un document en què figura el codi i la data del registre realitzat. No oblides guardar-ho i imprimir-lo per si necessitares acreditar que t'has inscrit.

 

Quan m'haja inscrit, com sabré si m'han admés per a realitzar les proves?

En esta mateixa pàgina es publiquen els llistats de persones admeses i excloses.

 

On en puc preparar?

Contacta amb els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) que imparteixen classes per a ajudar-te a preparar les proves d'avaluació de les competències clau de nivell 2 i de nivell 3.

Unitats Didàctiques Competències clau Nivell 2

 

Equivalències

Les persones destinatàries de les proves d'avaluació de les competències clau que acrediten documentalment complir els requisits que es relacionen a continuació, podran sol·licitar l'equivalència per matèries acadèmiques superades i se'ls expedirà la certificació de caràcter oficial corresponent:

a) Acreditació d'haver superat les matèries, mòduls, àmbits o unitats formatives relacionades en l'annex II de l'Ordre 16/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regulen les proves d'avaluació de les competències clau necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació, així com la certificació de les mateixes en la Comunitat Valenciana.

b) Acreditació emesa per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o organisme acreditat oficialment, i en el cas de Llengua Estrangera, per l'Escola Oficial d'Idiomes o entitats acreditades oficialment d'haver superat:

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística A2 o superior, per a la prova de nivell competencial 2.

• Les proves de Valencià o Llengua estrangera corresponents als nivells de competència lingüística B1 o superior, per a la prova de nivell competencial 3.

 

Model de sol·licitud de certificació de competències clau per equivalència amb matèries acadèmiques superades (art. 11 Ordre 16/2017)

 

Qué puc fer si tinc algun dubte?

Per a qualsevol dubte sobre les competències clau, envia'ns un correu electrònic a labora_competenciesclau@gva.es. Per favor, indica en el teu correu el nom i un número de telèfon de contacte.

Proves de Competències Clau de convocatòries anteriors

 

Normativa