Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

ECONAP 2018 - Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

ECONAP 2018 - Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

Normativa

Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleriad'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ocupacióamb suport en empreses del mercat ordinari de treball.

ORDRE 14/2018, de 20 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball.

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas al programa de fomento de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Extracte de la Resolució d'11 d'octubre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball, regulades en l'Ordre 21/2016, de 20 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Sol·licitud de l'Ajuda

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0221E  Annex. Ocupació amb suport en el mercat ordinari de treball.
 • EMP0223E Memòria del projecte d'ocupació amb suport.
 • EMP0427E Annex a la memòria del projecte.
 • EMP0425E Relació de Mèrits
 • HOR0064E Declaració responsable

Justificació Inicial del Projecte

 • EMP0430E Sol·licitud de bestreta
 • EMP0428E Certificat d'inici
 • EMP0429E Annex Inici del projecte.
 • EMP0426E Autorització consulta vida laboral
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0424E Autrització per l'accés a funcions de control i comprovació

Justificació Final del Projecte

 • EMP0488E Certificat de despeses finals
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència ( per al cas d'entitats privades)
 • EMP0200E Declaración del destí de l'ajuda
 • EMP0393E Memòria d'actuacions
 • EMP0487E Informes  i registre de visites i accions en relació amb cada persona treballadora donada suport (un exemplar de l'imprés per cada persona treballadora donada suport)
 • HOR0026E Declaració de l'article 34.5 de la Llei de Subvencions
 • EMP0202E Relació d'altres ingressos, recursos, fons propis o subvencions que hagen finançat a l'activitat subvencionada

 


Portlets niats