Ajudes de Formació

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i a la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2018

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i a la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2018

Llistats de valoració provisional i definitiva

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant

Castelló

València

Este Programa està dirigit, prioritàriament, a persones en situació de desocupació,a fi de proporcionar-los una qualificació professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de treball i estimular la seua contractació o inserció laboral.

Modalitats de programació

 • Modalitat Formació per a la Inserció: podran ser beneficiaries els centres o entitats de formació acreditats.
 • Modalitat Formació Modular Transversal: podran ser beneficiaries els centres o entitats de formació acreditats.
 • Modalitat Col·lectius: serà executada per entitats inscrites o acreditades que impartiran una formació adaptada a les necessitats de persones en situació o risc d'exclusió social o amb discapacitat.
 • Modalitat Formació per a completar certificats de professionalitat. La finalitat es facilitar l'accés a la formació per a completar el certificat de professionalitat a aquelles persones que tinguen superats un o més mòduls i/o unitats formatives d'aquest.
 • Modalitat Formació a Mida de les Empreses: s'impartiran accions formatives dirigides a treballadors desocupats que incloguen compromisos de contractació.

Normativa

 

Informació addicional per a entitats. 

Tramitació y models de sol·licitud

 • Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritariament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contratactacio (empreses o entitats) amb càrrec al exercici presupostari 2018 
 • Aportació de documentació a un expedient obert (utilitzar en qualsevol moment posterior al de la sol·licitud)

Models de sol·licitud

Comuns a totes les modalitats de programació

Exclusius Modalitat Formació a Mida de les Empres. Exlusivos Modalidad Formación a Medida de las Empresas. En cas que la beneficiària siga una empresa o associació empresarial

 • HOR0004E Declaració de Minimis
 • FOR0285E Compromís de contractació
 • FOR0247E Declaració responsable subcontractació
 • FOR0286E Certificat de Secretari d'una associació empresarial
 • FOR0289E Delcaració Responsable especialitat no certificable

Exclusivos Modalitat Formació a Mide de les Empreses, en  cas que la beneficiària sigua una entitat de formació inscrita o acreditada.

Exclusius Modalitat Completar Certificats de Professionalitat

 • FOR0287E Compromís modalitat compeltar  CCP