Visualització de contingut web

Tràmits Telemàtics

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix en l'article 14 l'obligació de les persones jurídiques de relacionar-se amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics, sent opcional aquesta via para les persones físiques.

En conseqüència, la presentació de sol·licituds i la resta de comunicacions per part de les persones jurídiques, haurà de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es), en la qual per a cada procediment administratiu s'habilitaran els accessos corresponents.

La presentació electrònica de sol·licituds exigeix que les persones físiques i jurídiques complisquen una sèrie de requisits, dels quals s'informa continuació:

1. Sistemes de firma electrònica

S'ha d'utilitzar un mitjà vàlid d'identificació i firma per a presentar sol·licituds i comunicacions per via electrònica. Aquest mitjà es concreta en l'ús d'un sistema de firma electrònica avançada basat en certificats electrònics reconeguts d'entitat.

Es pot utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admès per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

Són prestadors de serveis de certificació i, per tant, podran expedir certificats de firma electrònica, les entitats següents:

  1. L'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), dependent de l'Institut Valencià de Finances.
  2. La FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), adscrita al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
  3. I les entitats incloses en el "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL)".

Cada entitat sol·licitant obtindrà el certificat de firma electrònica a través del prestador de serveis que considere oportú.

2. Certificats digitals

Les persones físiques i jurídiques hauran de disposar d'un certificat digital per a presentar sol·licituds i comunicacions electrònicament. També podran presentar escrits en nom de persones físiques i jurídiques, les persones que les representen.

Si el procediment electrònic exigeix que es verifique la representació, la persona jurídica haurà de tindre un certificat d'entitat i registrar el seu representant en el Registre de Representants de l'ACCV (http://www.accv.es/ciudadanos/registro- erepresentantes/).

Cal tindre en compte que el procés d'obtenció del certificat pot durar més d'un mes (sol ser d'entorn de 15 dies, depenent de l'Autoritat de Certificació que l'expedisca), i després d'això, l'entitat sol·licitant haurà:

  1. D'instal·lar-lo en l'equip informàtic des del qual es vullguen presentar sol·licituds telemàtiques o firmar documents digitalment.
  2. O bé, si el certificat es conté en una targeta criptogràfica o en un dispositiu USB, han de fer-se les proves necessàries per a comprovar que tot funciona correctament i que tot està preparat per a utilitzar el certificat digital.

En la pàgina web de cada entitat prestadora de serveis de certificació han d'estar les instruccions necessàries per a instal·lar els certificats en els navegadors web corresponents, o bé per a executar-los des de dispositius externs. És convenient que cada entitat, després d'obtindre el certificat digital, l'instal·le i comprove el seu funcionament correcte.

En cas de tindre problemes en el procés de presentació de les sol·licituds telemàtiques davant la Generalitat Valenciana, hi ha un correu electrònic de suport

(generalitat_en_red@gva.es) a què es pot sol·licitar ajuda per a la configuració en l'equip client. Aquest suport està disponible les 24 hores els 365 dies de l'any.

3. Aplicacions de firma electrònica

En la tramitació telemàtica dels procediments administratius, les sol·licituds han de firmarse amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, la resta de documents que s'adjunten, quan escaiga, hauran d'anar firmats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Això implica que les entitats han de comptar amb una aplicació per a firmar digitalment documents.

Generalment els documents a signar es presentaran en format PDF i hi ha nombroses eines informàtiques per a la firma, com per exemple Adobe Reader o la Firma En línia de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/firma-on-line-pdf/).

4. Àrea personal de la Generalitat

Les persones físiques i jurídiques que compten amb certificat digital podran entrar en l'àrea personal de la Generalitat en l'adreça següent:

https://www.tramita.gva.es

Des de l'àrea personal poden consultar-se les sol·licituds que s'han presentat electrònicament, així com aquelles que estan en procés de creació, de manera que una sol·licitud que no arribe a registrar-se, pot recuperar-se amb posterioritat per a continuar amb la seua tramitació.

5. Notificacions en seu electrònica

Les notificacions electròniques es faran de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat. Pot accedir-s'hi a través del Sistema de Comunicacions de la Generalitat (https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html).

6. Enllaç a tràmits telemàtics

(Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitut general només pot utilitzar-se quan s'haja comprovat que no s'ha habilitat un procediment electrònic específic per a això)

(Utilitzar aquest tràmit únicament en cas de tindre un expedient obert amb LABORA)