noticias

« Atrás

+ INFO: Vaga d'estudiants/ Huelga de estudiantes 8/03/2021

+ INFO: Vaga d'estudiants/ Huelga de estudiantes 8/03/2021

 

 

INFORMACIÓ VAGA D'ESTUDIANTS 

DIA 8 DE MARÇ

 

Atenent al que disposa l'art.34 del Decret 39/2008, de 4 d' abril, del Consell , sobre la convivència als centres docents no universitaris (DOCV núm. 5738, 9-4-08), l'equip Direcctiu del CIPFP Benicarló comunica a les mares, pares i tutors legals de l'alumnat que davant una convocatòria de vaga per part de les organitzacions d'estudiants, representants de l'alumnat d'aquest centre han comunicat , seguint el procediment establert en l'article 1.2 de la Llei Orgànica 9/1983 de 15 de juliol Reguladora del Dret de Reunió, la seua decisió d'adherir-se a la mateixa.

En tot cas, el centre garantirà el dret a assistir a classe de l'alumnat que no exercite el dret de reunió en els termes que preveu la legislació vigent.

Quan es faça ús del dret a vaga, l'alumnat o la mare/pare de l menor, haurà de justificar degudament la seua absència al tutor/a.


Benicarló, 26 de febrer del 2021

.-.-.---.-.-.

INFORMACIÓN HUELGA DE ESTUDIANTES

DIA 8 DE MARZO

 

Atendiendo a lo que dispone el art.34 del Decret 39/2008, de 4 de abril, del Consell , sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios (DOCV núm. 5738, 9-4-08), el Equipo Directivo del CIPFP Benicarló comunica a las madres, padres y tutores legales del alumnado que ante una convocatoria de huelga por parte de las organizaciones de estudiantes, representantes del alumnado de este centro han comunicado, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 1.2 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio Reguladora del Derecho de Reunión, su decisión  de adherirse a la misma.

En todo caso, el centro garantizará el derecho a asistir a clase del alumnado que no ejercite  el derecho de reunión en los términos que prevee la legislación vigente.

Cuando se ejercite el derecho de huelga, el alumnado o la madre/padre del menor, dedeberá justificar debidamente su ausencia al tutor/a.


Benicarló, 26 de febrer del 2021

 

.