Avalem Experiència

En què consisteix?

En què consisteix
Aquesta estratègia, executada per LABORA, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es vertebra entorn de quatre línies estratègiques d'actuació: 
 
1. La requalificació professional per al retorn a l'ocupació. S'estableix un pla de xoc contra la desocupació, incidint en els col·lectius amb majors dificultats per a eixir d'aquesta situació. Per a això, se'ls ofereix una atenció personalitzada i un itinerari formatiu concorde a les necessitats i qualitats de cada persona, així com del mercat laboral de la Comunitat Valenciana. Per a això, AVALEM Experiència promou, entre altres: 
 
L'establiment del perfil individualitzat d'ocupabilitat a través de tutories. 
 
Un pla d'acreditació de competències laborals transversals, a través de la impartició de cursos formatius i l'obtenció dels seus corresponents certificats de professionalitat. Per a això, es reforça la Xarxa LABORA Formació. 
 
La potenciació de programes de Formació i Ocupació, incidint en aquells de caràcter mixt i amb alta capacitat de generació de llocs de treball. 
 
L'ensenyament de competències digitals bàsiques per a una ciutadania activa. 
 
2. El Suport a l'emprenedoria i el treball autònom. Es fomentaran la innovació, el suport al talent de persones i la dinamització dels sectors econòmics i socials estratègics, a través d'accions com: 
 
Identificació i avaluació d'oportunitats de negoci emergents 
 
Programes de foment del treball autònom, especialment en el cas de les dones 
 
Suport i *mentorización a persones de perfil emprenedor, a través de serveis com l'elaboració de plans d'empresa, l'assessorament jurídic i financer, el lloguer en condicions avantatjoses d'espais de treball, o l'organització de tallers i jornades. 
 
3. Accions d'orientació laboral, intermediació i cerca d'ocupació. S'oferirà a la ciutadania itineraris personalitzats adaptats a les necessitats de cada persona. Aquests es desglossen en activitats com: 
 
Entrevistes d'acolliment i diagnòstic de l'ocupabilitat, així com tutories de seguiment. 
 
Sessions d'orientació i motivació específiques, multidisciplinàries i tutoritzades. 
 
L'ús de dispositius específics per a la intermediació entre empreses i demandants d'ocupació 
 
El suport a la inserció laboral mitjançant Projectes Integrals d'Ocupació, amb una perspectiva de gènere. 
 
4. El suport a la contractació: a través de diferents programes d'ajudes per a oferir oportunitats d'ocupació a majors de 30 anys. Això, fomentant la conciliació personal, familiar i laboral, i afavorint la igualtat d'oportunitats. Les entitats que poden beneficiar-se d'aquestes subvencions són, principalment: 
 
Les empreses, per a oferir contractes indefinits a persones pertanyents a col·lectius com: majors de 50 anys, en risc d'exclusió social, aturades de llarga duració, o amb diversitat funcional. 
 
Les pròpies persones desocupades, que vulguen iniciar una activitat empresarial innovadora. 
 
Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a la contractació dels grups sociodemogràfics esmentats de manera temporal. 

Què és?

AVALEM Experiència és el pla integral d'ocupació i formació del Consell de la Generalitat Valenciana la finalitat de la qual és millorar l'ocupabilitat de les persones desocupades majors de 30 anys

 

A qui va dirigit?

A qui va dirigit? 
 
El pla AVALEM Experiència es dirigeix a persones majors de 30 anys en situació de desocupació, que té com a finalitat combatre aquest problema social, incorporant una visió inclusiva i la perspectiva de gènere en les seues accions. 
 
El pla Avalem Experiència va ser creat per a donar suport a la contractació de persones en condició de conciliació personal, familiar i laboral, així com d'igualtat entre dones i homes i d'estabilitat laboral. Es presta especial suport als qui presenten alguna d'aquestes situacions: situació o risc d'exclusió social acreditada pels Serveis Socials; desocupació de llarga duració; edat superior a 50 anys; diversitat funcional; víctimes de violència de gènere, violència sexual o tracta; caps de família monoparental femenina. 

Avalem Experiència