Visualització de contingut web

Consulta Borsa Servei Valencià d'Ocupació i Formació

Llistat participants Borsa SERVEF

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats definitius (14.06.07)

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats definitius (14.06.07)

BORSA DEL GRUP B

Resolució de 13 de juny de 2007 de la directora general del SERVEF, per la qual es fa pública la llista definitiva de la Borsa d'Ocupació Específica en el SERVEF per a substitucions temporals mitjançant nomenament de funcionari interí, grup B, sector Administració General, i personal laboral temporal, grup B. Aquesta resolució, juntament amb la mencionada llista, es troba exposada en els taulers d'anuncis dels Servicis Centrals del SERVEF (Av. Navarro Reverter, núm. 2, 46004 València) i en els Servicis Territorials de València (Av. Baró de Càrcer, 36, 46001), Castelló (Passeig Ribalta, núm. 10, entresòl, 12004) i Alacant (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6, 03003).

Barem per ordre alfabètic


Barem per ordre puntuació 


Llistat definitiu d' exclosos GRUPS B 

*Nota: Esta pàgina té caràcter informatiu no tenint valor legal.

Ampliació Borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats definitius (23.05.2008)

Ampliació Borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats definitius (23.05.2008)

BORSA DEL GRUP D

Resolució de 22 de maig de 2008 del director general del SERVEF, per la qual es fa pública la llista definitiva de la Borsa d'Ocupació Específica en el SERVEF per a substitucions temporals mitjançant nomenament de funcionari interí, grup D, sector Administració General, i personal laboral temporal, grup D. Aquesta resolució, juntament amb la mencionada llista, es troba exposada en els taulers d'anuncis dels Servicis Centrals del SERVEF (Av. Navarro Reverter, núm. 2, 46004 València) i en els Servicis Territorials de València (Av. Baró de Càrcer, 36, 46001), Castelló (Passeig Ribalta, núm. 10, entresòl, 12004) i Alacant (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6, 03003).

Barem per ordre alfabètic

Barem per ordre de puntuació 

Llistat d'exclosos

Ampliació Borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats Provisionals (09.04.2008)

Ampliació Borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats Provisionals (09.04.2008)

BORSA DEL GRUP D

La Comissió Delegada Específica de les Bosses d'Ocupació Temporal del SERVEF, en reunió que va tindre lloc el 25 de setembre de de 2007 va acordar ampliar la Borsa del grup D i revisar la totalitat de les sol·licituds restants (això és, aquelles amb autobarem inferior a 18 punts), de manera que no es requerisca cap puntuació mínima per a ingressar en la borsa.

Després de successives reunions on es va procedir a la baremació de les sol·licituds corresponents, es va acordar:

1.- Publicar en la pàgina web del SERVEF i en els taulers d'anuncis de la seu central i direccions territorials del Servef la COMPOSICIÓ PROVISIONAL de l'AMPLIACIÓ de la BORSA D'OCUPACIÓ ESPECIFICA EN EL SERVEF per a substitucions temporals mitjançant nomenament de funcionari interí, GRUP D, sector Administració General i personal laboral temporal, GRUP D, i la relació d'exclosos per les causes assenyalades en esta.

2.- Obrir un termini comprés entre els dies 10 i 21 d'abril del 2008 a fi que les persones interessades puguen presentar les al·legacions que consideren oportunes, davant els servicis centrals del Servef, av. Navarro Reverter, núm. 2 de València i les direccions terirorials del Servef: a València  (Av.Baró de Càrcer núm. 36); Alacant (Pintor Lorenzo Casanova núm. 6) i Castelló (Passeig Ribalta núm. 10, entresòl).

3.- A fi d'agilitzar la recepció de les al·legacions, s'admet la seua presentació al Servici de Gestió de Personal i Nòmines per fax: 96.197 13 42.

 
Barem per ordre alfabètic

Barem per ordre de puntuació 

Llistat d'exclosos

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats definitius (15.03.07)

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats definitius (15.03.07)

BORSA DEL GRUP B

Per la Resolució de 8 de març de 2007 de la directora general del SERVEF es fa pública la llista definitiva de la Borsa d'Ocupació Específica en el SERVEF per a substitucions temporals per mitjà de nomenament de funcionari interí, grup B, sector Administració General i personal laboral temporal, grup B. Aquesta resolució, juntament amb la mencionada llista, es troba exposada en els taulers d'anuncis dels Servicis Centrals del SERVEF (Av. Navarro Reverter, núm. 2, 46004 València) i en els Servicis Territorials de València (Av. Baró de Càrcer, 36, 46001), Castelló (Passeig Ribalta, núm. 10, entresòl, 12004) i Alacant (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6, 03003).

Barem per ordre alfabètic 


Barem per ordre puntuació 


Llistat definitiu d' exclosos GRUPS B i D 

BORSA DEL GRUP D

Per la Resolució de 8 de març de 2007 de la directora general del SERVEF es fa pública la llista definitiva de la Borsa d'Ocupació Específica en el SERVEF per a substitucions temporals per mitjà de nomenament de funcionari interí, grup D, sector Administració General i personal laboral temporal, grup D. Aquesta resolució, juntament amb la mencionada llista, es troba exposada en els taulers d'anuncis dels Servicis Centrals del SERVEF (Av. Navarro Reverter, núm. 2, 46004 València) i en els Servicis Territorials de València (Av. Baró de Càrcer, 36, 46001), Castelló (Passeig Ribalta, núm. 10, entresòl, 12004) i Alacant (C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6, 03003).

Barem per ordre alfabètico 


Barem per ordre puntuació 

Llistat definitiu d' exclosos GRUPS B i D

*Nota: Esta pàgina té caràcter informatiu no tenint valor legal.

Llistat definitiu borses d'ocupació Servei Valencià d'Ocupació i Formació (B i D) resolts de reposició.

Llistat definitiu borses d'ocupació Servei Valencià d'Ocupació i Formació (B i D) resolts de reposició.

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats provisionals(15.05.07)

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats provisionals(15.05.07)

BORSA DEL GRUP B

La Comissió Delegada Específica de les Borses d'Ocupació Temporal del SERVEF, en reunió realitzada l'11 d'abril de 2007 va acordar ampliar la Borsa del grup B i revisar la totalitat de les sol·licituds restants (és a dir, aquelles amb autobarem inferior a 5,5 punts), de manera que no es requerisca cap puntuació mínima per a ingressar en la Borsa.

Després de successives reunions on es va procedir a la baremació de les sol·licituds corresponents, es va acordar:

  • Publicar a la pàgina web del SERVEF i als taulers d'anuncis de la seu central i direccions territorials del SERVEF la COMPOSICIÓ PROVISIONAL de l'AMPLIACIÓ de la BORSA D'OCUPACIÓ ESPECIFICA EN EL SERVEF per a substitucions temporals mitjançant nomenament de funcionari interí, GRUP B, sector Administració General i personal laboral temporal, GRUP B, i la relació d'Exclosos per les causes assenyalades en aquesta.
  • Obrir un termini comprés entre els dies 16 i 26 de maig de 2007 a fi que els/les interessats/des puguen presentar les al·legacions que consideren oportunes, davant dels Servicis Centrals del SERVEF, Av. Navarro Reverter núm. 2 de València i les direccions territorials del SERVEF: a València (Av. Baró de Càrcer núm. 36); Alacant (Pintor Llorenç Casanova núm. 6) i Castelló (Pg. Ribalta núm. 10, entresòl).
  • A l'efecte d'agilitzar la recepció de les al·legacions, s'admet la presentació al Servici de Gestió de Personal i Nòmines per fax: 96.197 13 42.

NOTA EXPLICATIVA:les llistes publicades a continuació no comprenen tot el personal que integra la Borsa del grup B, sinó només aquells participants que, en publicacions anteriors, figuraven com a "exclosos per no arribar a la puntuació mínima segons l'autobarem". Per tant, les llistes d'admesos provisionals publicades arrepleguen únicament:

  • Les sol·licituds del grup B amb autobarem inferior a 5,5 punts.
  • Les sol·licituds del grup B amb autobarem igual o superior a 5,5 punts, però la nota de les quals revisada per la Comissió no arribava als 5,5 punts, per la qual cosa no es van incloure en l'anterior publicació de data 16.03.07.

Per tant, en no publicar-se el total d'integrants de la Borsa sinó només un subconjunt, no apareix el número d'ordre de cada participant; aquest apareixerà en les llistes definitives que es publicaran una vegada resoltes les al·legacions. El número que acompanya cada participant és només un número correlatiu segons ordre alfabètic o de puntuació, segons els casos.

Barem per ordre alfabètic  

Barem per ordre puntuació  

Llistat definitiu d' exclosos GRUPS B i D  

*Nota: Esta página tiene carácter informativo careciendo de valor legal.

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats provisionals (9.01.07)

Ampliació borses Servei Valencià d'Ocupació i Formació: Llistats provisionals (9.01.07)

NOTA ACLARIDORA: aquests llistats inclouen el personal amb autobarem comprés entre 5,5 i 11,00 per al grup B i entre 18,00 i 25,00 per al grup D. No obstant això, cal precisar que:

  1. El personal amb autobarem inferior, continua estant exclòs (com es va reflectir en el llistat definitiu de la Borsa).
  2. El personal amb autobarem superior que figura com a exclòs en el llistat definitiu, apareixerà admés o exclòs en funció de si el seu barem real està comprés o no en aquests intervals.

BORSA DEL GRUP B

La Comissió Delegada Específica de les Borses d'Ocupació Temporal del SERVEF, en reunió realitzada el 20 de juliol de 2006 va acordar ampliar la Borsa del grup B per apreciar necessitats que requereixen incrementar el personal disponible i establir la puntuació mínima segons l'autobarem presentat per a ingressar en la borsa, en 5,5 punts, basant-se en el punt sisé, 2, de la Resolució de 22 de desembre de 2005, de la directora general del SERVEF, per la qual es constitueix la borsa d'ocupació específica del Grup B en el SERVEF.

Després de successives reunions on es va procedir a la baremació de les sol·licituds corresponents, es va acordar:

Després de successives reunions on es va procedir a la baremació de les sol·licituds corresponents, es va acordar:

  1. Anunciar la possibilitat d'ampliació de la present Borsa amb les sol·licituds presentades que no han aconseguit la puntuació mínima, en el moment que es considere oportú basant-se en les necessitats estimades de personal.
  2. Publicar en la pàgina web del SERVEF i en els taulers d'anuncis de la seu central i les direccions territorials del SERVEF la COMPOSICIÓ PROVISIONAL de l'AMPLIACIÓ de la BORSA D'OCUPACIÓ ESPECÍFICA EN EL SERVEF per a substitucions temporals mitjançant nomenament de funcionari interí, Grup D, sector Administració General i personal laboral temporal, Grup D, i la relació d'Exclosos per les causes assenyalades en aquesta.
  3. Obrir un termini comprés entre els dies 10 i 20 de gener de 2007 a fi que els/les interessats/des puguen presentar les al·legacions que consideren oportunes, davant dels Servicis Centrals del SERVEF, Av. Navarro Reverter núm. 2 de València i les direccions territorials del SERVEF: València (Av. Baró de Càrcer núm. 36); Alacant (Pintor Lorenzo Casanova núm. 6) i Castelló (Pg. Ribalta núm. 10, entresòl).

Barem per ordre alfabètic  

 

*Nota: Esta pàgina té caràcter informatiu no tenint valor legal.

Llistat anterior