Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMSAL 2022. Ajuda salarial de l'exercici 2022 i Ajuda costos Informe Auditor: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 2022 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

ECMSAL 2022. Ajuda salarial de l'exercici 2022 i Ajuda costos Informe Auditor: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat. 2022 (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Normativa

Tramitación y modelos de solicitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària 
  • HOR0004E Declaració d'ajudes minimis (presentar només si se sol·licita l'ajuda de l'informe auditor)
  • EMP0083E Annex I: Ajedes per al manteniment de llocs de treball en CEE. Ajuda salarial i informe auditor. 
  • Càlcul ajuda salarial 2022

Documentació Justificació Primera Fase

Documentació Justificació Segona  Fase

  • EMP0200E Declaració sobre l'import i destí de l'ajuda
  • EMP0542E Compte justificatiu simplificat - Memòria d'actuacións 
  • EMP0389E Delcaració sobre publicidad y transparencia
  • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat documentació 
  • HOR0026E Declaració de l'art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvenció

Altres documents

  • EMP0464E Oposició a la consulta de dades de diversitat funcional o discapacitat