Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECSAL2 2020 Increment del 5% del SMI de l'ajuda salarial: Foment de l'Ocupació en Centres Especial d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat severa.

ECSAL2 2020 Increment del 5% del SMI de l'ajuda salarial: Foment de l'Ocupació en Centres Especial d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat severa.

Normativa

  • Reial decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballen en Centres Especials d'Ocupació ( BOE núm. 189, de 8/08/85).
  • Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Centres Especials d'Ocupació definits en l'article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració social del Minusvàlid (BOE núm. 294, de 09/12/85).- Ordre de *MTAS 16 d'octubre de 1998 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral dels minusvàlids en centres especials d'ocupació i treball autònom (BOE núm. 279, de 21/11/98).
  • Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.
  • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/13).
  • Decret 271/2019, de 27 de desembre, del Consell,d'aprovació de les bases reguladores de la concessió directa de subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, i convocatòria per a 2020.
  •  Decret 194 /2020, de 27  de novembre, del Consell, de concessió directa de l'increment de les Ajudes a projectes d'inserció laboral per al finançament parcial dels costos salarials del personal amb diversitat funcional o discapacitat severa en centres especials d'ocupació, regulades en el Decret 271/2019, de de desembre, del Consell, i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2020.

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Documentació justificació (termini de presentació de l' 1 al 20 de gener de 2021)

  • EMP0534E Annex II Relació de persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat severa per les quals se sol·licita l'ajuda salarial de l'increment del 5% del SMI de 2019
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvencions
  • EMP0403E Declaració final de finançament

 

  •