Visualització de contingut web

Ayudas fomento del empleo

Ajudes foment de l'ocupació 2022

EAUTOE 2022 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a persona treballadora autònoma en projectes innovadors per a l'exercici 2022

EAUTOE 2022 - Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu treball a través de la creació d'activitat empresarial com a persona treballadora autònoma en projectes innovadors per a l'exercici 2022

Normativa

Tramitació i model de sol·licitud n y modelos de solicitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis

  • HOR0001W Sol·licitud general (Únicament en el cas de no sol·licitar la subvenció telemàticament) 
  • Domiciliació  bancària (no emplenar l'apartat E)
  • HOR0026E   Declaració art. 34 LGS
  • EMP0002E  Annex  foment de l'ocupació autònoma (ünicament en el cas de no sol·licitar la subvenció telmàticament)

Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors signat per la persona sol·licitant. Punxar ací

Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:
  1. En el camp desplegable del formulari "Dades d'actuació" s'ha de seleccionar L'opció: FSE
  2. En el camp del formulari "Acció" cal seleccionar l'opció "Ocupació"
  3. El camp "Expedient" del formulari NO ha d'emplenar-se 
NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en emplenar el formulari han d'anar referits a la situació de la persona sol·licitant en el dia anterior a la data d'inici de l'activitat (es considera com a data d'inici de l'activitat la que conste en el document de Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (models 036 o 037) 
 
Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del período de manteniment de l'activitat per compte propi

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'INFORME RELATIU Al PROJECTE INNOVADOR I DE VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA I FINANCERA:

Projecte innovador: Projecte empresarial en què la producció de béns i serveis està relacionada amb activitats econòmiques emergents o que, dins d'una activitat tradicional de la zona d'implantació, cobrisca necessitats no satisfetes en l'estructura existent.

A l'efecte d'aquesta convocatòria es considerarà innovador:
  • Projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents
  • Activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar serveis.
  • Idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.
Les subvencions només es concediran per a centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana
Podran dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local del respectiu àmbit territorial, per a l'elaboració gratuïta de l'informe i que poden consultar en el següent link:
 

Instrucció sobre la col·laboracio dels agents d'ocupació i desenvolupament local 

Mapa d'Entitats del Ecositema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

Annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea