Ajudes foment de l'ocupació 2023

« Ves enrere

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectúen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció. EAUTOM 2023.

Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones pel qual s'atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectúen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció. EAUTOM 2023.

Normativa

Tramitació y models de sol·licitud

Models de Sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis

  • HOR0001W Sol·licitud general (Únicament en el cas de NO sol·licitar la subvenció telemàticament)
  • Domiciliació bancària ( No complimentar l'apartat E)
En el cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-la preferentment telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte  i denominat "Procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions
bancàries" (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), sense perjudici de poder adjuntar aquest model.
  • HOR0026E Declaració art. 34 de la Llei General de Subvencions
  • EMP0003E Annex Contractació autònoma  (Únicament en el cas de NO sol·licitar la subvenció telemàticament)
  • EMP0472E Comunicació a la persona contractada

Justificant de l'emplenament del formulari inicia d'indicadors

Instruccions per a emplenar el formulari inicial d'indicadors: Punxar ací
Una vegada s'accedisca al formulari d'indicadors:
- En el camp desplegable del formulari "Dades actuació" s'ha de seleccionar l'opció: FSE
- En el camp desplegable del formulari "Acció" s'ha de seleccionar l'opció: OCUPACIÓ
- El camp del formulari "Expedient" no cal emplenar-lo.
Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar en el camp "validar i enviar" i es generarà el justificant que haurà de signar i adjuntar a l'expedient.
 
NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en emplenar el formulari han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte
 
Substitucions

EMP0538E Annex Substitucions

Fase de Justificació

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment del contracte: