Ajudes foment de l'ocupació 2024

« Ves enrere

EAUTOE 2024. Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial o professional com a treballador autònom en projectes innovadors.

EAUTOE 2024. Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial o professional com a treballador autònom en projectes innovadors.

 

MOLT IMPORTANT:  ABANS DE SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I/O ABANS D'EFECTUAR QUALSEVOL CONSULTA, ÉS IMPRESCINDIBLE QUE CONSULTE ESTE DOCUMENT (que anirà actualitzant-se incloent la resposta a altres qüestions que es plantegen de manera freqüent)

 

Normativa

IMPORTANT: Instruccions per al compliment de les obligacions de publicitat i transparència.

Tramitació i model de sol·licitud n y modelos de solicitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els models següents han de descarregar-se en el PC abans d'emplenar-los i firmar-los. Els documents descarregats en el seu PC són els que ha d'emplenar i firmar per a poder annexar-los en efectuar la sol·licitud telemàtica de la subvenció. Si els emplena en el navegador sense descarregar-los no es guardaran els canvis i no seran admesos. En efectuar la sol·licitud telemàtica també se li oferirà la possibilitat de descarregar-los per a emplenar-los, firmar-los i annexar-los.

  • HOR0026E   Declaració art. 34 LGS
  • EMP0640E Annex a l'informe de viabilitat - fitxa resum que haurà d'emplenar-se per la mateixa persona/entitat que emeta l'informe de viabilitat, al qual haurà d'annexar-se 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE L'INFORME RELATIU AL PLA D'EMPRESA:
L'informe ha de ser emés per qualsevol de les entitats, públiques o privades, incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana, en el qual figuren els pactes territorials per l'ocupació i desenvolupament local, que pot consultar en el link indicat en esta pàgina.
L'informe ha de ser relatiu al fet que el Pla d'empresa de l'activitat a realitzar reunix condicions de viabilitat quant a la seua organització, recursos necessaris, pla financer i d'inversions per a poder dur a terme esta activitat i que esta té caràcter innovador, indicant el criteri que reunix per a això en la fitxa resumixen que està disponible en la web de l'ajuda i que ha d'adjuntar-se a l'informe. A l'efecte d'esta convocatòria es considera que el projecte és innovador si complix alguna de les següents condicions:
 
 - el projecte oferix alguna novetat o millora sobre productes o servicis existents
 - es tracta d'una activitat en la qual es detecta una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma vaja a prestar els seus servicis
- o es tracta d'idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.
 

Fase de Justificació:

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període obligatori de manteniment de l'activitat autònoma.
 
  • Cartell de publicitat.
Enllaços d'interés