Visualització de contingut web

Documentació

  • Document Nacional d'Identitat, Targeta d'Identitat o Passaport en vigor, si és espanyol o nacional d'algun país membre de la Unió Europea, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o Suïssa.
  • Autorització de treball/residència en vigor, si pertany a un país diferent dels anteriors.
  • Cartella/targeta de la Seguretat Social, si ha treballat anteriorment a Espanya.
  • Justificant de titulació professional o acadèmica, si en posseeix alguna.
  • Justificant d'experiència laboral, si en posseeix alguna.
  • Certificat de discapacitat si escau.