Visualització de contingut web

Obligacions dels demandants d'ocupació

Els/Les demandants d'ocupació inscrits/es en un Espai Labora hauran de:

  • Renovar la demanda d'ocupació en les dates indicades en el seu DARDE.
  •  Presentar-se en el Espai Labora quan els citen.
  •  Comunicar al Espai Labora les variacions que es produïsquen en les seues dades personals i professionals (canvi de domicili i/o telèfon, nous títols obtinguts, cursos realitzats, etc.). Els/Les demandants d'ocupació que siguen usuaris/àries de signatura electrònica podran realitzar la modificació de les dades del seu currículum directament en la nostra pàgina web.
  • Retornar al teu Espai Labora, en el termini de cinc dies, el justificant d'haver comparegut en el lloc i data indicats per a cobrir les ofertes d'ocupació facilitades.