Visualització de contingut web

Requisits

  • Residir a la Comunitat Valenciana.
  •  Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun país membre de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa, així com els seus familiars (cònjuges i descendents menors de 21 anys, o majors d'aquesta edat si estan a  càrrec seu), siga com siga la seua nacionalitat.
  •  Ser treballador/-a estranger/-a que no pertanya als països anteriors, amb reconeixement d'accés al mercat nacional de treball (possessió d'una autorització administrativa per a treballar, o bé, que encara que no estan en possessió d'aquesta i es troben legalment a Espanya, estar en condicions d'accedir a aquesta).
  •  Tindre 16 anys complits.
  •  No estar impossibilitat/ada per al treball.