Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

ECOVID 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

ECOVID 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus).

El destí final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els *Espais Labora de la Generalitat.
 
La sol·licitud d'aquestes ajudes només les poden realitzar les esmentades entitats.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

ECOVID 2021- Programa de subvenciones de empleo para la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años por entidades locales, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana  (Avalem Experiencia Plus).

Aportación de documentación a un expediente abierto de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (solo para ayudas y subvenciones)

Modesl de sol·licitud 

AVÍS: L'Annex a la sol·licitud és un formulari web que s'emplena al mateix temps que es s'emplena aquesta, per la qual cosa no es descarrega. 

Cartell Publicitat FSE

Fase de proposta de concessió i instruccions

LLISTAT D'OCUPACIONS DE LES PERSONES DESOCUPADES D'ALMENYS 30 ANYS
 
Els llistats següents recullen, a data, 14 de setembre de 2021 i desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades d'almenys 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora i les seues ocupacions.
 
 
AVÍS: Aquest llistat NO CONTÉ LES OCUPACIONS QUE COBRIRAN ELS AJUNTAMENTS, només les ocupacions en les quals estan inscrites, en els Espais Labora, les persones desocupades d'almenys 30 anys (classificades per municipis) i té un caràcter informatiu, buscant orientar als ajuntaments en l'execució del programa. Pel caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en els Espais Labora. 
 

Fase de selecció de treballadors/es

Documentació de la fase de SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES (els recordem que tots aquests documents són guardables):
 
NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés advertint que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessita una versió posterior del visor de PDF", poden fer una d'aquestes dues accions:
 
1. Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
 
2. O bé descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC
  •  EMP0565E Annex II Acta del procés de selecció
  •  EMP0456E Annex III Rebuig ofereix d'ocupació
  •  EMP0562E  Annex IV Constància convocatòria Agents Socials
  •  EMP0460E Justificació de la comunicació a candidats
  •  EMP0563E  Declaració responsable signatura únic contracte (a conservar per l'entitat)
 
Fase de justificació i liquidació
 
Documentació a aportar en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió:
 
EMP0566E Documentació justificació i liquidació (En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat E es relacionaran les persones treballadores els contractes de les quals estiguen associats al compte indicat)
 
EMP0440E Certificat del Secretari de l'entitat local
 
EMP0568E Comunicació a la persona treballadora
 
HOR0026E Declaració article 34.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
 
Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors:
 
Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací
 
Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 
  •  En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "*POCV - Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana"
  •  En el camp del formulari "Acció cal seleccionar l'opció "Ocupació"
  •  El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se
 
NOTA IMPORTANT:
 
- Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors ha d'anar referits a la situació de la persona treballadora contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
 
- El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona treballadora contractada.
 
Substitució de treballadors/es
 
EMP0571E  Annex de substitució 

 

 

 


Portlets niats