Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCUJU-2019. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

EMCUJU-2019. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

La destinació final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part de les entitats locals, diputacions, mancomunitats i els seus organismes autònoms de joves de menors de 30 anys.

La sol·licitud d'aquestes ajudes sol les poden realitzar les entitats locals, diputacions, mancomunitats i organismes autònoms.

 

Normativa

 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits dels articles 13.2, 13.3 y 34.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
 • EMP0024E Certificat del Secretari/a Interventor/a en el qual conste la disposició de la financiació
 • EMP0388E Annex I. Contratactació de joves inscrits/es en el Sistema de Garantía Juvenil   
 • EMP0518E Declaració d'obligació de publicitat

Fase se selecció de les persones treballadores

NOTA IMPORTANT: Els propers dies es publicarà en el DOGV una Resolució del director general de LABORA ampliant el termini per a la contractació dels joves i la posterior justificació de la subvenció, que pasarà de dos a tres mesos des de la notificació de la resolució de concesió. D´aquesta forma es preten que la presentació de la major part de les ofertes d'ocupació i el desenvolupament dels processos de selecció pugan tindre lloc a partir del mes de setembre, sense perjudici que les entitats locals que ho requerisquen pugan iniciar els processos de selecció de forma immediata.

LLISTAT DE TITULACIONS Y OCUPACIONS DE LES PERSONES JOVES DESOCUPADES

Els llistats següents recullen, a data, 30 de juny de 2019 i desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora i les seues titulacions.

 
El nombre de titulacions que apareix en cada municipi pot ser que no coincidisca amb el nombre total de persones joves aturades inscrites com a demandants d'ocupació en Labora perquè una mateixa persona pot comptar amb més d'una titulació i perquè hi ha persones desocupades que, per mancar de titulació o per no haver-la declarat en el moment de la inscripció, no apareixen comptabilitzades.
 
Cal advertir que aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen (a dia 30 de juny de 2019) pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en l'Espai Labora.
 
Finalment, cal assenyalar que, sense perjudici que el llistat reflecteix tot tipus de titulacions, les contractacions en pràctiques que s'efectuen en aplicació d'aquestes ajudes, hauran de respectar en tot cas el que es disposa en l'apartat 2 del resolc quart de la convocatòria EMCUJU 2019, és a dir, no resultaran admissibles (entre altres), les titulacions de Batxillerat, Educació Secudandaria Obligatòria o Formació Professional Bàsica
 

Titulacions dels desocupats menors de 30 anys per municipi a 30/06/2019

Ocupacions dels desocupats menors de 30 anys per municipi a 30/06/2019

Documentació de la fase de SELECCIÓ DE  PERSONES TREBALLADORES (les recordem que tots aquest documents son guardables):

NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés advertint que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessita una versió posterior del visor de PDF", poden fer una d'aquestes dues accions:
 
Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
 
O bé descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC
 

Documents

Fase de justificació i liquidació

Documentació a aportar en el termini de 3 mesos desde la notificació de la resolució de concesió:

 • EMP0439E Documentació justificació i liquidació (En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat D es relacionaran els treballadors els contractes dels quals estiguen associats al compte indicat)

 • EMP0440E Certificat del Secretari de l'entitat local

 • EMP0386E Comunicació a la persona treballadora

 • EMP0502E Declaració responsable del treballador contractar sobre l'inscripció GJ

 • HOR0026E Declaració acrtícle 34.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions

 • CARTELL FSE EMPUJU – EMCUJU

 • Justificant de la cumplimentació del formulari inicial de indicadors (se obtendrá accedint als segünets enllaços):

Si la persona jove contractada disposa de codi autoservef, punxar ací

Si la persona jove contractada no disposa de codi autoservef, punxar ací

 

NOTA IMPORTANT: Documentació, justificació i liquidació (En cas que els contactes subencionats és corresponguen amb diferents comptes de cotització de l¡entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aques imprés per a cadascun dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat D és relacionan els treballadors esl contractes dels quals estiguen assoicats al compte indicat.

 


Portlets niats