Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPUJU 2020. Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

EMPUJU 2020. Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

La destinació final  d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i les Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents, de joves  de menors  de 30 anys
 
La sol·licitud d'aquestes ajudes sol les poden realitzar  les esmentades entitats

Normativa

Enllaç per presentar la sol·licitud

Models que han d'acompanyar a la sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaració responsable de no trobarse en cap dels supostos dels articles 13.2, 13.3 y 34.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
 • EMP0024E Certificat del Secretario/a Interventor/a en el que conste la disposició de la financiació
 • EMP0435E Annex I. Contratactació de joves inscrits en el  Sistema de Garantía Juvenil   
 • EMP0518E Declaració obligacions publicitat

Fase de proposta de concesió

Fase de selecció de treballadors/treballadores

LLISTAT DE OCUPACIONS DE LES PERSONES JOVES DESOCUPADES
 
Els llistats següents recullen, a data, 19 d'octubre de 2020 i desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora i les seues ocupacions.
 
Cal advertir que aquests llistats tenen un caràcter merament orientatiu, ja que, a causa del caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen  pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en el Espai Labora. 
 
 
 
Documentació de la fase de SELECCIÓ DE TREBALLADORS (els recordem que tots aquests documents són guardables):
 
NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés advertint que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessita una versió posterior del visor de PDF", poden fer una d'aquestes dues accions:
 
Descarregar-se una versió posterior del visor de PDF
 
O bé descarregar-se el document al seu PC i emplenar-lo des del seu PC

IMPORTANT   Comunicació a entitats

 • EMP0465E Annex II Acta del procés de selecció
 • EMP0456E Annex III Rebuig ofereix d'ocupació
 • EMP0520E  Annex IV Constància convocatòria Agents Socials
 • EMP0387E Declaració responsable manca ingressos menor
 • EMP0460E Justificació de la comunicació a candidats
 • EMP0519E Declaració responsable signatura únic contracte (a conservar per l'entitat)

Fase de justificació i liquidació

Documentació a aportar en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió:
 • EMP0439E Documentació justificació i liquidació (En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat D es relacionaran els treballadors els contractes dels quals estiguen associats al compte indicat)
 • EMP0440E Certificat del Secretari de l'entitat local
 • EMP0386E Comunicació a la persona treballadora
 • EMP0502E Declaració responsable del treballador contractat sobre inscripció GJ
 • HOR0026E Declaració article 34.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
 • CARTELL FSE EMPUJU
 • Justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors (s'obtindrà accedint als següents enllaços):
Si la persona jove contractada disposa de PIN en PuntLABORA, punxar ací 
 
Si la persona jove contractada no disposa de PIN en PuntLABORA, punxar ací
 
NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors ha d'anar referits a la situació del jove en el dia anterior a la data d'inci del contracte.
 
Substitució de treballadors/as

 


Portlets niats