Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

EMPUJU 2021 Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020,

EMPUJU 2021 Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020,

El destí final d'aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d'edat, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.
La sol·licitud d'aquestes ajudes només la poden realitzar les esmentades entitats.
 

Normativa

Enlace para presentar la solicitud

Models que han d'acompanyar a la sol·licitud

AVÍS: L'Annex a la sol·licitud és un formulari web que s'emplena al mateix temps que es s'emplena aquesta, per la qual cosa no es descarrega. 

 • Domiciliació bancària (si escau)
 • HOR0064E Declaració responsable de no trobar-se en cap dels supòsits dels articles 13.2, 13.3 i 34.5 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
 • EMP0518E Declaració obligacions publicitat.

Cartell publicitat FSE

Fase de proposta de conseció e instruccions 

LLITAT D'OCUPACIONS DE LES PERSONES DESOCUPADES MENOS DE 30 ANYS

Els llistats següents recullen, a data, 14 de setembre de 2021 i desglossats per municipi, el nombre de persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora i les seues ocupacions.

AVIS: Aquest llistat NO CONTÉ LES OCUPACIONS QUE COBRIRAN ELS AJUNTAMENTS, només les ocupacions en les quals estan inscrites, en els Espais Labora, les persones desocupades menors de 30 anys (classificades per municipis) i té un caràcter informatiu, buscant orientar als ajuntaments en l'execució del programa. Pel caràcter dinàmic del registre de persones desocupades, la informació que recullen pot no ser coincident amb la qual s'extraga quan la corporació local present l'oferta de treball en el Espais Labora.

Fase de selecció de les persones treballadores

Documentació de la fase de SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLAORES, (els recordem que tots aquests documents són guardables):

NOTA: Si en obrir algun d'aquests documents apareix un avís en anglés advertint que "per a veure el contingut complet d'aquest document, necessita una versió posterior del visor de PDF", poden fer una d'aquestes dues accions:

 • Descargarse una versión posterior del visor de PDF
 • O bien descargarse el documento a su PC y rellenarlo desde su PC
 • EMP0565  Annex II Acta del proces de selecció 
 • EMP0456E Annex III Rebuig oferta d'ocupació 
 • EMP0562E Anex IV constaància convocatòria Agents Socials 
 • EMP0460E Justificació de la comunicació a candidats
 • EMP0567E Declaració responsable signatura únic contracte  (a conservar per l'entitat)

Fase de justificació i liquidació

Documentació a aportar en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió:

 •  EMP0566E Documentació justificació i liquidació (En cas que els contractes subvencionats es corresponguen amb diferents comptes de cotització de l'entitat beneficiària, haurà de presentar un exemplar d'aquest imprés per a cadascuna dels comptes de cotització, de manera que en l'apartat E es relacionaran les persones treballadores els contractes de les quals estiguen associats al compte indicat)

 • EMP0440E Certificat del Secretari de l'entitat local 

 • EMP0568E Comunicació a la persona treballadora 

 • HOR0026E Declaració article 34.5 de la Llei 38/2003, General de Subvencions 

 Instruccions per a emplenar el Formulari Inicial d'Indicadors:

Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 •  En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "*POCV - Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana"
 •   En el camp del formulari "Acció cal seleccionar l'opció "Ocupació"

 •  El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se

NOTA IMPORTANT:

 • Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors ha d'anar referits a la situació de la persona treballada contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.
 • El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona treballadora contractada.

Substitució de treballadors/eres 


Portlets niats