Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

ERTEFE 2022- “Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus”

ERTEFE 2022- “Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus”

 
15/03/2023
 
31/01/2023
 
 
IMPORTANT
 
 
IMPORTANT
Aquelles entitats que vagen a formalitzar un CONTRACTE LABORAL del programa *ERTEFE 2022, hauran d'informar, a través de la comunicació del contracte en *CONTRAT@, el següent número estatal de l'oferta d'ocupació:

 

10 2022 477935
 

 
 
 
 
 
 
El termini per a interposar reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de llocs s'iniciarà demà, dimecres 16 de novembre de 2022 i finalitzarà el 22 de novembre de 2022. En aquest moment també pot interposar-se reclamació contra la puntuació definitiva obtinguda en la relació definitiva de persones admeses i excloses.
 
ATENCIÓ 
 
HUI DIA 9  es torna a obrir el termini per a sol·licitar les places del ERTEFE 2022. El termini es tancarà el diumenge 13. 

Diligència data publicació llistat definitiu ERTEFE 2022

Llistat definitiu de persones participants en el procediment de selecció del Programa de contractació de personal tècnic per a la captació i gestió de fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ERTEFE 2022

Manual d'usuari per a Enviament de Sol·licituds per a la participació en Procés d'Adjudicació

Normativa

Tramitació

Models de sol·licitud

EMP0592E Annex a la sol·licitud
HOR0079E Declaració "no causar perjudici significatiu"
HOR0080E Declaració de cessió i tractament dades en relació amb l'execució del PRTR
HOR0081E Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del PRTR
 

Proposta de concessió i instruccions de selecció

Procés de selecció per a la cobertura dels llocs de personal tècnic

Fase de justificació d'inici dels contractes

Formulari WEB per a la justificació de les persones contractades 

NOTA: Per a justificar els contractes cal seguir els següentes passos: 

 1. Emplenar el formulari web
 2. Presentar la documentació que s'ha d'aportar juntament amb la justificació a través del tràmit Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA.
 

Models per a la fase de justificació inicial 

 • EMP0606E Justificació inici contractació personal tècnic
 • EMP0591E Comunicación a les  persones treballadores 

NO ÉS NECESSARI ADJUNTAR EN EL TRÀMIT, CAP DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL PROCÉS SELECTIU SEGUIT PER A COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL

Instruccions per a complimentar el Formulari Inicial d'indicadors:
Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors, punxar ací
Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:
 • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció "MRR"
 • En el camp del formulari "Acció cal seleccionar l'opció"Ocupació"
NOTA IMPORTANT:
 • Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte
 • El justificant que s'obté després de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors ha d'anar signat per la persona contractada

Justificació de la Subvenció

Exercici 2022
 
Termini de presentació: De l'1 al 16 de gener de 2023
 
Documentació requerida: 
 • EMP0613E Declaració responsable que inclou:
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada amb *indicacion de l'import i la seua procedència.
 • Codi comptable identificable en relació amb la subvenció concedida.
 • Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no ser deutora per resolució de procedència de reintegrament, mitjançant declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei General de Subvencions.

En la justificació de l'exercici 2022 NO s'haurà d'adjuntar la memòria-certificat en model normalitzat de l'activitat, expedida per l'Oficina Valenciana per a la Recuperació. 

 
Exercici 2023
Termini de presentació: primera quinzena dels mesos de març, maig, juliol, setembre, novembre de 2023 i gener de 2024
 
 
Documentació requerida: 
 • EMP0613E Declaració responsable
 • Una memòria-certificat en model normalitzat, de l'activitat realitzada en el bimestre anterior corresponent, expedit per l'Oficina Valenciana per a la Recuperació, que contindrà, almenys la següent informació relacionada amb cadascuna de les persones contractades per l'entitat:
 • Relació de les persones físiques i jurídiques a les quals s'haja prestat assistència amb el seu número de NIF, en relació amb les funcions encomanades.
 • Relació de projectes impulsats susceptibles de ser finançats amb fons Next Generation, fons estructurals i en particular, de fons competitius.
Addicionalment, la justificació que es presente al juliol de 2022 haurà d'incloure també una memòria-certificat d'activitat, en model normalitzat, amb el contendio indicat en l'apartat anterior, en referència a les actuacions realitzades des de l'inici dels contractes i fins a juny de 2023.
 
Així mateix, la justificació que es presente al gener de 2024 haurà d'incloure també la memòria-certificat d'activitat, en model normalitzat, amb el contingut indicat en l'apartat anterior, en referència a les actuacions realitzades des de l'inici dels contractes fins a la seua finalització.