Ajudes de Foment de l'ocupació 2022

« Ves enrere

EBETAE 2022. Incentius a les empreses, microempreses i persones emprenedores participants en els projectes dirigits a col·lectius especialment vulnerables (eix 1), emprenedoria i microempreses (eix 2).

EBETAE 2022. Incentius a les empreses, microempreses i persones emprenedores participants en els projectes dirigits a col·lectius especialment vulnerables (eix 1), emprenedoria i microempreses (eix 2).

Normativa

Tramitació

Modelos de Solicitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

  • Domiciliació bancaria
  • EMP0598E Annex EBETAE
  • HOR0083E Declaració article 34.5 de la Llei 38/2003 de la Llei 38/2003, General de Subvencions
  • HOR0079E Declaració cumpliment principi no perjuici significatiu DNSH
  • HOR0080E Declaració cesió i tractament dades
  • HOR0081E Declaració compromis ejeccució actuacions
  • EMP0599E Compromis posada en marxa iniciativa
  • EMP0596E Declaració d'absència de conflicte d'interessos

A aquesta documentació haurà d'acompanyar-se el Certificat emés per alguna de les entitats col·laboradores que acredite l'eix o eixos en el qual ha participat la persona o entitat sol·licitant i els comprisos adquiriits (model EMP0595E que li ha hagut d'entregar l'entitat col·laboradora al sol·licitant d'aquesta subvenció)