Ajudes de Foment de l'ocupació 2023

« Ves enrere

Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ECOGJU 2023.

Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. ECOGJU 2023.

 

Normativa

Errors més frequents al sol·licitar la subvenció i consells per  evitar-ho (puxar ací)

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

AVÍS MOLT IMPORTANT: Els formularis han de descarregar-se en el PC abans de ser emplenats i signats. No s'han d'emplenar en línia des del navegador ja que no es guardaran els canvis.

 • HOR0001W Sol·licitud general (només per a persones físiques que NO sol·liciten la subvenció telemàticament). 
 • 07000 Domiciliació bancària (no emplenar l'apartat E). En el cas de nou compte bancari:
  a) Si el sol·licitant és una persona jurídica, en cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-la telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp)
  b) Si el sol·licitant és una persona física, en cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-la preferentment telemàticament a través del procediment indicat en l'apartat a) anterior, sense perjudici de poder adjuntar aquest model 07000.
 • HOR0026E Declaració art. 34 de la Lley General de Subvencions
 • EMP0436E Annex  ECOGJU (únicament en el cas de presentació NO telemàtica de la sol·licitud)
 • EMP0438E Declaració responsable de la persona contractada
 • EMP0386E Comunicació a la persona contractada
 •  EMP0624E Declaració Art. 13.3 bis LGS (únicament si la subvenció que se sol·licita és per import superior a 30.000 euros

Justificant de  emplenament del formulario inicial de indicadors: 

Instruccions per a cumplimentar el Formulari Inicial d'indicadors:

-Enllaç del qual s'obté el justificant de l'emplenament del formulari inicial d'indicadors  punxar ací

Una vegada s'accedeix al formulari inicial d'indicadors:

 • En el camp del formulari "Dades d'actuació" cal seleccionar l'opció  FSE
 • En el camp del formulari "Acció"  cal selleccionar "Ocupació"
 • El camp "Expedient" formulari NO ha d'emplenar-se
Una vegada emplenats les dades del formulari ha de marcar en el camp "validar i enviar" i es generarà el justificant que haurà d'aportar signat per la persona contractada.
 
NOTA IMPORTANT: 
 • Les dades que es facen constar han d'anar referits a la situació del jove en  el dia anterior a a la  data d'inici del contracte

Passos per a obtindre el certificat de la situació en el Fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada (NOTA: Obtindre-ho en data posterior a l'inici del contracte)

 
Novetats Garantia Juvenil per a empreses i gestories (punxe ací)
 
 
 
Substitucions

Fase de Justificació

Documentació a aportar en el termini d'1 mes després de la finalització del període de manteniment del contracte:
 • EMP0608E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0350E Comunicació comptabilitat separada