Visualització de contingut web

Excepcionalitat a la contractació de personal amb diversitat funcional o discapacitat

Les empreses la plantilla de les quals siga igual o superior a 50 persones treballadores estan obligades a contractar almenys a un 2% de persones amb discapacitat. No obstant això, les empreses poden excepcionalment quedar exemptes de l'obligació de contractar persones amb diversitat funcional o  discapacitat, si adopten alguna mesura substitutòria.

Per a això, han de sol·licitar en LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) la declaració d'excepcionalitat amb caràcter previ a l'adopció de les mesures alternatives. 

Visualització de contingut web

Models de sol·licitud

Sol·licitud de declaració d'excepcionalitat i de apodpció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva en favor de persones treballadores amb discapacitat, conforme al que s'estableix en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE de 20 d'abril de 2005)

INS0170V Sol·licitud

INS0193E Justificació de les medides alternatives aplicades