Ajudes de Formació

« Ves enrere

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019 LABORA

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades (entitats) i la formació amb compromís de contractació (empreses o entitats) amb càrrec a l'exercici pressupostari 2019 LABORA

Llistes de valoració provisional i definitiva

Informació sobre les llistes de valoració provisional.

Alacant

Castelló

València

Modalitats de programació

  • Modalitat Formació per a la Inserció: podran ser beneficiaris els centres o entitats de formació acreditats. 
  • Modalitat Formació Modular Transversal: podran ser beneficiaris els centres o entitatsde formació acreditats.
  • Modalitat Col·lectius: s'executarà per entitats inscrites o acreditades que impartisquen una formació adaptada a les necessitats de persones en situació o risc d'exclusió social o amb discapacitat.
  • Modaltat Formació per a completar certificats de professionalitat: la finalitat és facilitar l'acce´s a la formació per a completar el certificat de professionalitat a aquelles persones que tinguen superats un o diversos mòduls  i/o unitats formatives d'aquest.
  • Modalitat Foramació a Mida de les empreses: s'impartiran accions formatives dirigides a treballadors desocupats que incloguen compromisos de contractació.

Normativa

Informació addicional per a entitats 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Comuns a totes les modalitats de programació.

Exclusius Modalitat Formació a Mida de les Empresad. En cas que la beneficiària siga una empresa o associacio empresarial.

  • HOR0004E Declaració de Minimis
  • FOR0285E Compromís de contractació
  • FOR0247E Declaració responsable subcontractació
  • FOR0286E Certificat de Secretari d'una associació empresarial
  • FOR0289E Declaració Responsable especialitat no certificable

Exclusius Modalitat Formació a Mida de les Empreses, en cas que la beneficiària siga una entitat de formació inscrita o acreditada.

Exclusius Modalitat Completar Certificats de Professionalitat.