Visualització de contingut web

Què són les agències de col·locació?

 • Són entitats públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que actuen en la intermediació laboral, és a dir proporcionen als treballadors/eres una ocupació adequada a les seues característiques i faciliten als ocupadors el personal més apropiat als seus requeriments i necessitats.
 • A més poden desenvolupar activitats relacionades amb la recerca d'ocupació com orientació i intermediació i informació professional, i amb la selecció de personal.
 • Les agències de col•locació hauran de presentar amb caràcter previ una declaració responsable al Servei  Públic d'Ocupació competent.
 • La intermediació realitzada haurà de garantir a les persones treballadores la gratuïtat per la prestació de serveis i no es podrà exigir a aquest cap contraprestació per aquests.


Amb caràcter general les agències de col•locació deuen:

 • Respectar la intimitat i dignitat de les persones trebaslladores en el tractament de les seues dades.
 • Garantir la gratuïtat de la seua actuació per a les persones treballadores per la prestació de serveis.
 • Complir els principis d'igualtat i no discriminació en l'accés a l'ocupació
 • Complir amb les normes d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
 • Vetlar per a evitar la discriminació tant directa com indirecta en l'accés a l'ocupació
 • Fer constar en el desenvolupament  de les seues activitats la condició d'autoritzada i el número d'autorització en tot lloc on figure el seu nom.
 • Vetlar per la correcta relació entre les característiques dels llocs de treball oferits i el perfil acadèmic o professional requerit.