Visualització de contingut web

Qualificació d'Empresa d'Inserció i noves activitats

Empreses d'Inserció de nova creació

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit  que s'utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la seu electrònica de la Generalitat)

Models per a la qualificació provisional

Documentació a adjuntar per a la qualificació provisional:

 • Escriptura de l'empresa inscrita en el Registre Mercantil
 • CIF de l'empresa
 • Acreditació del representant legal de l'empresa (poders inscrits en Registre Mercantil)
 • Estatuts de l'empresa, on figurarà:
  • Objecte social: inserció sociolaboral de persones que presenten especials dificultats d'accés al mercat laboral, per estar en situació o risc d'exclusió social.
  • Obligació d'aplicar els excedents obtinguts cada exercici a la millora o ampliació de les seues estructures productives o promoció activitats relacionades amb la inserció sociolaboral, no havent de produir-se, en cap cas, repartiment de beneficis.
 • Estatuts de les entitats promotores en l'objecte social de les quals haurà de figurar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Projecte de viabilitat de l'empresa d'inserció.
  • EMP0168E Dades econòmiques.
  • Memòria.
  • Memòria mesurades de suport sociolaboral a les persones treballadores d'inserció (dotacions humanes, materials i tècniques, metodologia treballant i objectius).
  • Curriculum vitae del personal de suport.

Models per a la qualificació definitiva

 • Sol·licitud de qualificació definitiva
 • EMP0231E Annex II. Relació treballadors en alta
 • EMP0232E Balanç social
 • Balanç social
  • memòria econòmica i social
  • grau d'inserció
  • composició plantilla
  • tasques inserció realitzades
  • previsions pròxim exercici

Documentació a adjuntar per a la qualificació

 • Relació de les persones treballadores d'alta en la plantilla
 • DARDE de les persones treballadores   
 • Contracte de treball de les persones treballadores
 • Relació Nòmina de Treballadors (RNT) de la Seguretat Social
 • Informe Serveis Socials de les persones treballadores
 • Certificació acorde d'aprovació per l'òrgan de direcció

Ampliació d'activitats de les empreses d'inserció

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que s'utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no existisca un especific en la seu electrònica de la Generalitat)

 • EMP0479E Qualificació i registre d'Empreses d'Inserció - Noves activitats

Projecte de viabilitat de l'empresa d'inserció

 • Justificació del projecte
 • Memòria econòmica
 • Memòria tècnica del projecte