Visualització de contingut web

Qualificació d'Empresa d'Inserció i noves activitats

Empreses d'Inserció de nova creació

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit  que s'utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la seu electrònica de la Generalitat)

Models per a la qualificació provisional

Documentació a adjuntar per a la qualificació provisional:

 • Escriptura de l'empresa inscrita en el Registre Mercantil
 • CIF de l'empresa
 • Acreditació del representant legal de l'empresa (poders inscrits en Registre Mercantil)
 • Estatuts de l'empresa, on figurarà:
  • Objecte social: inserció sociolaboral de persones que presenten especials dificultats d'accés al mercat laboral, per estar en situació o risc d'exclusió social.
  • Obligació d'aplicar els excedents obtinguts cada exercici a la millora o ampliació de les seues estructures productives o promoció activitats relacionades amb la inserció sociolaboral, no havent de produir-se, en cap cas, repartiment de beneficis.
 • Estatuts de les entitats promotores en l'objecte social de les quals haurà de figurar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Informe acreditatiu de la viabilitat técnica, económica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana 

Enllaç del Mapa d'Entitats del Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

 • Pla d'empresa o projecte de viabilitat de l'empresa d'inserció (documentació que haurà d'aportar-se a una entitat del Mapa de l'Emprenedoria de la Comunitat Valenciana):
  • Balanç de l'exercici corrent i dos posteriors, comptes de pèrdues i guanys i Pla d'inversions amb expressió detallada de les fonts de finançament
  • Memòria del projecte incloent:
   • Plantilla prevista (Qualificació i experiencia del personal directiu i tècnic, així com de les persones treballadores en situación o risc d'exclusió social)
   • Aspectes comercials: mercats als qui vagen dirigits el productes i possibles clients, competencia prevista en el sector
   • Aspectes financers
   • Aspectes tècnics: descripció detallada del procés productiu, Mitjans materials i tècnics
 • Memòria mesures de suport sociolaboral a les persones treballadores d'inserció (dotacions humanes, materials i tècniques, metodologia del treballi objectius)
 • Currículum vitae del personal de suport

Models per a la qualificació definitiva

 • Sol·licitud de qualificació definitiva
 • EMP0231E Annex II. Relació treballadors en alta
 • EMP0232E Balanç social
 • Balanç social
  • memòria econòmica i social
  • grau d'inserció
  • composició plantilla
  • tasques inserció realitzades
  • previsions pròxim exercici

Documentació a adjuntar per a la qualificació

 • Relació de les persones treballadores d'alta en la plantilla
 • DARDE de les persones treballadores   
 • Contracte de treball de les persones treballadores
 • Relació Nòmina de Treballadors (RNT) de la Seguretat Social
 • Informe Serveis Socials de les persones treballadores
 • Certificació acorde d'aprovació per l'òrgan de direcció

Ampliació d'activitats de les empreses d'inserció

Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Tràmit que s'utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no existisca un especific en la seu electrònica de la Generalitat)

 • EMP0479E Qualificació i registre d'Empreses d'Inserció - Noves activitats

Projecte de viabilitat de l'empresa d'inserció

 • Justificació del projecte
 • Memòria econòmica
 • Memòria tècnica del projecte