Visualització de contingut web

Espai EURES de membres i socis

Què és ser membre o soci d'EURES?

El Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016 relatiu a una xarxa europea de serveis d'ocupació (EURES), a l'accés dels treballadors als serveis de mobilitat i a la major integració dels mercats de treball i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 492/2011 i (UE) núm. 1296/2013, estableix un marc de cooperació entre la Comissió i els Estats membres pel que fa a la mobilitat laboral voluntària dins de la Unió.

El Reial decret 207/2019, de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d'admissió de membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya.

S'entendrà per membres i socis d'EURES a Espanya aquelles entitats públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, inclosos els interlocutors socials, que hagen sigut autoritzades mitjançant el Sistema Nacional d'Admissió d'EURES Espanya, complisquen tots els criteris i requisits establits i participen en la Xarxa EURES realitzant les funcions previstes, de conformitat amb aquest Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016, i amb aquest reial decret.

Qualsevol organització establida legalment a Espanya podrà sol·licitar ser membre o soci d'EURES, amb subjecció a les condicions que figuren en el Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016.

Considerant que a Espanya correspon a les agències de col·locació habilitades com a tals davant els Serveis Públics d'Ocupació la realització de les activitats d'intermediació laboral, així com la possibilitat de desenvolupar actuacions relacionades amb la cerca d'ocupació, procedeix que siguen aquestes agències de col·locació les que puguen sol·licitar la seua admissió com a membres de la Xarxa EURES a Espanya.

Els membres d'EURES España participaran en la Xarxa EURES, la qual cosa inclou el compliment de totes les tasques següents:  

a) Contribuir al conjunt d'ofertes d'ocupació, de conformitat amb l'article 17, apartat 1, lletra a) del Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016.

b) Contribuir al conjunt de demandes d'ocupació i de currículums, de conformitat amb l'article 17, apartat 1, lletra b), del Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016.

c) Prestar serveis de suport a treballadors i empresaris conforme als articles 23 i 24, article 25, apartat 1, article 26 i, si escau, article 27 del Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016.

Els socis de EURES Espanya participaran en la Xarxa EURES, la qual cosa inclou el compliment d'una o dues de les tasques enumerades anteriorment.

Com sol·licitar ser membre o soci EURES?

Les organitzacions que desitgen convertir-se en membres o socis d'EURES a Espanya, hauran d'obtindre l'autorització del Servei Públic d'Ocupació de la Comunitat Autònoma on tinguen establida la seua seu social, mitjançant la presentació de la sol·licitud normalitzada. En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la sol·licitud anirà dirigida al/ a la Director/a General de LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Sol·licitud

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, la sol·licitud per a ser membres o socis Eures anirà dirigida a la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

S'utilitzarà la sol·licitud general d'iniciació i tramitació de procediments del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, a la qual es pot accedir a través del següent enllaç web: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18502, dirigint la mateixa als Serveis Centrals (Direcció General).

Documents que hauran d'acompanyar a la sol·licitud:

Memòria-projecte tècnic i de gestió, que contindrà, almenys, els següents apartats:

1r. Tasques a desenvolupar, bé com a membre o com a soci de la Xarxa EURES a Espanya. d'acord amb el que s'estableix en els articles 2 i 8 d'aquest reial decret 207/2019. En el supòsit de prestació dels serveis de suport previstos en l'article 2.3.c) d'aquest reial decret, relació i descripció dels serveis a prestar a treballadors i empresaris, les seues modalitats, condicions d'accés als mateixos i el cost, si escau, per als empresaris. Així com, modalitats, activitats i els costos de l'assistència posterior a la contractació als treballadors o els empresaris.

2n. Ubicació i descripció del centre o centres, o punts de contacte des d'on vaja a desenvolupar- se la seua actuació, especificant si és presencial o telemàtica.

3r. Dotació de personal suficient en número i capacitats tècnic-lingüístiques per a les corresponents tasques que hagen de dur-se a terme i compromís de garantir les normes de qualitat i formació per a aqueixos recursos humans.

4t. Descripció dels sistemes informàtics compatibles amb els dels Serveis Públics d'Ocupació que seran adequats als determinats en l'article 9.

L'autorització per a ser membre o soci de EURES a Espanya serà única i tindrà validesa en tot el territori espanyol per a treballar en les activitats de la Xarxa EURES.

L'autorització com a membre o soci de EURES a Espanya tindrà una vigència indefinida. A aquest efecte, i sense perjudici de les actuacions de seguiment i anàlisi, els Serveis Públics d'Ocupació comprovaran que es mantenen els requisits i condicions que van determinar el seu atorgament, i que no concorre cap de les causes per a la seua revocació.

Normativa


El Reglament (UE) 2016/589 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'abril de 2016 relatiu a una xarxa europea de serveis d'ocupació (EURES), a l'accés dels treballadors als serveis de mobilitat i a la major integració dels mercats de treball i pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 492/2011 i (UE) núm. 1296/2013, estableix un marc de cooperació entre la Comissió i els Estats membres pel que fa a la mobilitat laboral voluntària dins de la Unió.

El Reial decret 207/2019, de 29 de març, pel qual es regula el sistema nacional d'admissió de membres i socis de la Xarxa EURES a Espanya.

Impresos associats

Formulari per a l'admissió com a membres o socis d'EURES  Espanya.

Accés al Espai Eures per a Membres i Socis