Certificats de professionalitat i altres especialitats formatives

Visualització de contingut web

Certificats de professionalitat

Pots consultar-los en el Repertori Nacional de Certificats Professionals.

Per a realitzar cursos de Certificats de Professionalitat de nivell 1 no es necessita cap requisit.

Els requisits per a realitzar cursos de Certificats de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 són els establits en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 8 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

Si no reunixes cap d'estos requisits pots presentar-te a les proves de competències clau que convoca LABORA.

Quan hages realitzat cursos de Certificat de Professionalitat i hages superat algun mòdul formatiu, podràs presentar una sol·licitud d'Acreditació Parcial Acumulable. Si has superat tots els mòduls (inclòs el mòdul de Pràctiques Professionals No Laborals) , podràs presentar una sol·licitud de Certificat de Professionalitat.

I si no tens acreditada cap formació però tens experiència laboral,  consulta com certificar l'experiència laboral en la web de Labora o en l'enllaç  "Reconeixement de les competències professionals adquirides" de la web del SEPE.

Visualització de contingut web

Especialitats formatives

A més dels certificats de Professionalitat, el catàleg d'especialitats formatives de la Formació Professional per a l'Ocupació inclou altres especialitats formatives.

Cada especialitat del Catàleg representa l'agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.

Les especialitats que integren la Família Professional de Formació Complementària (FCO) tenen la consideració de formació transversal en àrees que es consideren prioritàries tant en el marc de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació i del Sistema Nacional d'Ocupació com en les directrius establides per la Unió Europea.

En tot cas, són àrees prioritàries les relatives a tecnologies de la informació i la comunicació, la prevenció de riscos laborals, la sensibilització al medi ambient, la promoció de la igualtat, l'orientació professional i aquelles altres que s'establisquen per l'Administració competent.

Pots consultar el Mòdul d'Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i d'Igualtat de Gènere (FCOO03) utilitzat per als cursos de formació per a l'ocupació.

D'interés per als centres i entitats de fromació: llista d'Especialitats formatives en alta, ordenades per famílies professionals, incloent-hi els mòduls econòmics corresponents a cada una d'elles i el seu grau de dificultat.

Formació que habilita per a l'obtenció de carnets professionals.

FAMÍLIA PROFESSIONAL MÒDULS FORMATIUS
Administració i gestió Mòduls
Agrària Mòduls
Activitats físiques i esportives Mòduls
Arts gràfiques Mòduls
Artesania Mòduls
Comerç i màrqueting Mòduls
Electriidad i electrònica Mòduls
Energia i aigua Mòduls
Edificació i obra civil Mòduls
Formació complementaria Mòduls
Fabricació mecànica Mòduls
Hostaleria i turisme Mòduls
Indústries extractives Mòduls
Informàtica i comunicacions Mòduls
Instal·lació i manteniment Mòduls
Imatge personal Mòduls
Imatge i so Mòduls
Indústries alimentàries Mòduls
Fusta, moble i suro Mòduls
Maritimopesquera Mòduls
Química Mòduls
Sanitat Mòduls
Seguretat i medi ambient Mòduls
Servicis socioculturals i a la comunitat Mòduls
Tèxtil, confecció i pell Mòduls
Transport i manteniment de vehicles Mòduls
Vidre i ceràmica Mòduls

 

Visualització de contingut web

Normativa