Certificats professionals i altres especialitats formatives

Visualització de contingut web

Certificats professionals

Pots consultar-los en el Repertori Nacional de Certificats Professionals.

Requisits per a cursar Certificats Professionals (Grau C):
 
Nivell 1. No s'exigixen requisits acadèmics ni professionals, encara que s'han de posseir les habilitats de comunicació suficients que permeten l'aprenentatge.
 
Nivell 2 y3. Es requerirà els establit en l'art. 75 i la disposició addicional quinta, del RD 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.
 
Si has realitzat cursos de Certificats Professionals pots presentar una sol·licitud:
  • Acreditació parcial de competència o microacreditacions (Grau A). Superació de blocs formatius que es troben continguts íntegrament o en part en els graus B i C.
  • Certificat de competència (Grau B). Superació d'un mòdul professional.
  • Certificat professional (Grau C). Superació de tots els mòduls professionals.

I si no tens acreditada cap formació però tens experiència laboral,  consulta com certificar l'experiència laboral en la web de Labora o en l'enllaç  "Reconeixement de les competències professionals adquirides" de la web del SEPE.

Visualització de contingut web

Especialitats formatives

A més dels Certificats Professionals, el catàleg d'especialitats formatives de la Formació Professional per a l'Ocupació inclou altres especialitats formatives.

Cada especialitat del Catàleg representa l'agrupació de continguts, competències professionals i especificacions tècniques que respon a un conjunt d'activitats de treball emmarcades en una fase del procés de producció i amb funcions afins.

Les especialitats que integren la Família Professional de Formació Complementària (FCO) tenen la consideració de formació transversal en àrees que es consideren prioritàries tant en el marc de l'Estratègia Europea per a l'Ocupació i del Sistema Nacional d'Ocupació com en les directrius establides per la Unió Europea.

En tot cas, són àrees prioritàries les relatives a tecnologies de la informació i la comunicació, la prevenció de riscos laborals, la sensibilització al medi ambient, la promoció de la igualtat, l'orientació professional i aquelles altres que s'establisquen per l'Administració competent.

Pots consultar el Mòdul d'Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i d'Igualtat de Gènere (FCOO03) utilitzat per als cursos de formació per a l'ocupació.

D'interés per als centres i entitats de fromació: llista d'Especialitats formatives en alta, ordenades per famílies professionals, incloent-hi els mòduls econòmics corresponents a cada una d'elles i el seu grau de dificultat.

Formació que habilita per a l'obtenció de carnets professionals.

FAMÍLIA PROFESSIONAL MÒDULS FORMATIUS
Administració i gestió Mòduls
Agrària Mòduls
Activitats físiques i esportives Mòduls
Arts gràfiques Mòduls
Artesania Mòduls
Comerç i màrqueting Mòduls
Electriidad i electrònica Mòduls
Energia i aigua Mòduls
Edificació i obra civil Mòduls
Formació complementaria Mòduls
Fabricació mecànica Mòduls
Hostaleria i turisme Mòduls
Indústries extractives Mòduls
Informàtica i comunicacions Mòduls
Instal·lació i manteniment Mòduls
Imatge personal Mòduls
Imatge i so Mòduls
Indústries alimentàries Mòduls
Fusta, moble i suro Mòduls
Maritimopesquera Mòduls
Química Mòduls
Sanitat Mòduls
Seguretat i medi ambient Mòduls
Servicis socioculturals i a la comunitat Mòduls
Tèxtil, confecció i pell Mòduls
Transport i manteniment de vehicles Mòduls
Vidre i ceràmica Mòduls

 

Visualització de contingut web

Normativa

  • LLEI ORGÀNICA 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
  • Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.