Formulari Antifrau

Formulari Antifrau

Quina circumstància desitja comunicar?

 

Visualització de contingut web

Tractament de dades personals

El tractament de les dades personals del/de la denunciant, del/de la denunciat/a i de la resta de persones afectades, que s'obtinguen i/o generen amb motiu del funcionament del Canal de Comunicacions, s'ajustarà al que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, "RGPD") i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara en avant "LOPDGDD"), així com en les altres disposicions sobre la matèria que li siguen aplicables. Així mateix, podrà reclamar davant el delegat de Protecció de Dades dpd@gva.es o, si és el cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que entenga que s'ha vulnerat el dret en protecció de dades. Més informació sobre el tractament de les dades en la pàgina web de LABORA http://www.labora.gva.es/va/proteccio-de-dades