Visualització de contingut web

Pla de mesures antifrau

Normativa

Pla Antifrau LABORA

Models de Declaració

Declaració responsable d'absència de conflicte d'interessos (DACI)

 • Haurà d'establir-se com a obligatòria la subscripció d'una DACI pels qui participen en els procediments d'execució del PRTR.

Declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)

 • Les entitats decisores i executores dels components inclouran en les convocatòries d'ajudes, la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establits en el PRTR.

Registre de regals

Sense perjudici del compliment de les obligacions de publicitat activa imposades per la normativa sobre transparència, els integrants de Labora consultaran a la Unitat de Control i Seguiment l'adequació dels regals i comunicaran la seua percepció perquè s'incloga en el Registre de Regals. Així mateix, hauran de rebutjar i posar en coneixement de la Unitat qualsevol sol·licitud per un tercer de pagaments, comissions, regals o retribucions.

La comunicació haurà de contindre:

 • Destinatari del regal
 • Persona o entitat que realitza el regal
 • Data de recepció del regal
 • L'objecte del regal

Preguntes i respostes

01.- Què es el pla de mesures antifrau?

El Pla de Mesures Antifrau es crea per a donar compliment a les obligacions imposades per Europa per a protegir els interessos financers de la Unió. D'aquesta manera, es garanteix i es declara que els fons europeus s'han utilitzat adequadament.

02.- Què és la unitat de control i seguiment?

La Unitat de Control i Seguiment és la responsable de l'execució, revisió i actualització del Pla de Mesures Antifrau.

03.- Què és el frau?

El frau és qualsevol acció o omissió intencionada relativa a la utilització o a la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets; l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació; o el desviament dels fons amb altres fins diferents d'aquells per als quals van ser concedits.

04.- Què és la corrupció?

Acte pel qual un particular, per si o per persona interposada, promet, ofereix o concedeix a personal directiu, administrador, empleats o col·laborador d'una empresa mercantil o d'una societat, un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa, no justificats, per a ells o per a tercers, com a contraprestació perquè li afavorisca indegudament a ell o a un tercer enfront d'uns altres en l'adquisició o venda de mercaderies, contractació de serveis o en les relacions comercials.

05.- Què és el suborn?

El suborn és un oferiment o lliurament d'obsequi o retribució a una autoritat, personal funcionari públic o persona que participe en l'exercici de la funció pública que realitze un acte contrari als deures inherents del seu càrrec.

06.- Què és el conflicte d'interés?

El conflicte d'interés sorgeix quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions dels agents financers i altres persones que participen en l'execució pressupostària es veu compromés per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interés econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interés personal.

Banderes roges

01.- Què són les banderes roges?

Les banderes roges són senyals d'alerta o indicis de possible frau o corrupció, que indiquen que està tenint lloc una possible activitat fraudulenta, sent necessari examinar més detingudament l'activitat.

02.- Quines són les fase d'actuaicó en el procés de detecció?

En el cas que es detecte un possible frau s'haurà de dur a terme:

 • Anàlisi i investigació de la comunicació rebuda.
 • Suspensió immediata del procediment i notificació en el més breu termini possible de la detecció de possible frau, o la seua sospita fundada tant a les entitats interessades com als organismes implicats, com ara l'Agència Valenciana Antifrau, el Servei Nacional de Coordinació Contra el Frau (SNCA), l'Oficina Europea de Lluita Contra el Frau (OLAF) així com la fiscalia i els tribunals competents, segons corresponga en cada cas.
 • Comunicació dels fets produïts i les mesures adoptades a la unitat gestora o executora que li haja encomanat l'execució de les actuacions.
 • Adopció de les mesures adequades per a salvaguardar el procediment en curs.
 • Inici del procediment de recuperació dels imports rebuts.

Canal de denúncies

01. Bústia Mesures Antifrau

El Pla de mesures antifrau inclou com una de les seues mesures operatives la creació d'una BÚSTIA LABORA ANTIFRAU.

La Bústia de Labora és un canal habilitat per a notificar qualsevol incompliment del Pla de Mesures Antifrau. Aquells que envien una comunicació rebran el justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies hàbils.

 Existeisen quatre maneres de presentar la notificació: 

 • FORMULARI: Emplenant el següent FORMULARIOWEB
 •  CORREU ELECTRÒNIC:  Emplenant i adjuntant el seegüent FORMULARI en un correu electrònic dirigit  a labora_antifrau@gva.es
 • VIA POSTAL:  Dirigida a la unitat antifrau de la Direcció  General de LABORA -Serveis Centrals sita en  C/Navarro Reverter nº2 - Planta 8 - CP: 46004, València. L'enviament haurà d'incloure el mateix  FORMULARI IMPRES emplenant. 
 • PRESENCIAL Personant-se en qualsevol dels ESPAI LABORA de la Comunitat Valenciana o en les oficines d'assistència en matèria de registres presentant el mateix FORMULARI IMPRÉS

02.- Qui atén i gestiona les comunicacions rebudes

 La Unitat de Control i Seguiment actuarà com a canal únic per a la recepció i atenció de les comunicacions.

03.- Confidencialidad y anonimato

 •  Queda garantida la confidencialitat de les notificacions oferint la possibilitat de realitzar-les de manera anònima. No es tolerarà cap mena de represàlies contra el membre del personal que comunique les seues sospites.

04.- Tractament de les dades

 El tractament de les dades personals de la persona denunciant, de la  denunciada  i de la resta de persones afectades, que s'obtinguen i/o generen amb motiu del funcionament del Canal de Comunicacions, s'ajustarà al que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, "RGPD") i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara en avant "LOPDGDD"), així com en les altres disposicions sobre la matèria que li siguen aplicables. 

05. Infofraude

Infofraude és el canal extern oficial de denúncies relatives als fons procedents de l'execució del PRTR. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau és l'encarregat de tramitar i donar curs a les comunicacions rebudes, ja que té competències de coordinació general a nivell nacional respecte a la protecció d'interessos financers de la UE.

Accés al formulari de denúncia.