Altres programes formatius

Visualització de contingut web

Tallers d'Ocupació per a Dones

Projectes aprovats a 2022

 

 

 

Les persones interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i de suport d'algún dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d'accord amb la Instrucció del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d'Ocupació i Talleres d'Ocupació de dones 2022 (revisió del 31/10/2022).

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del personal de Tallers d'Ocupació. 

Curriculum Vitae.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en projectes de Tallers d'Ocupació i Tallers d'Ocupació de dones 2022.

Persones Destinatàries

Les dones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

 • Tindre 18 anys o més. 
 • Ser demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació.
 • Ser desocupades no ocupades o dones ocupades registrades en millora d'ocupació.
 • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació en alternança.
 • Complir els requisits establits en l'article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a les accions formatives.

L'alumnat seleccionat haurà de complir els referits requisits a la data d'incorporació al projecte.

 

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

 

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part de Labora, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

 

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d'Ocupació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l'entitat promotora del projecte i representants de LABORA, tenint en compte el que establixen les bases reguladores d'este programa.

 

Normativa

BASES:  ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.

MODOFICACIÓ BASES:  ORDRE 7/2021, de 15 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica L'ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.

CONVOCATÒRIA 2022: RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del Programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació per a Dones, a càrrec de l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

DECLARACIÓ D'AGOST COM A MES INHÀBIL: RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2022, als efectes assenyalats en aquesta resolució.

INCREMENT DE L'IMPORT DE LES AJUDES: RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, del director general de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de Labora-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació tallers d'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022 i mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació tallers d'ocupació per a dones, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022. 

Visualització de contingut web

Tallers d'Ocupació

Projectes aprovats a 2022

 

Les persones interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i de suport d'algún dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d'accord amb la Instrucció del Director General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d'Ocupació i Talleres d'Ocupació de dones 2022 (revisió del 31/10/2022).

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del personal de Tallers d'Ocupació. 

Curriculum Vitae.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en projectes de Tallers d'Ocupació i Tallers d'Ocupació de dones 2022.

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

 • Tindre 18 anys o més. 
 • Ser demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació.
 • Ser desocupades, no ocupades o persones ocupades registrades en millora d'ocupació.
 • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació en alternança.
 • Complir els requisits establits en l'article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a les accions formatives.

En les respectives convocatòries podrà establir-se i sempre que complisquen els requisits mínims anteriorment indicats, requisits d'edat o relacionats amb la condició laboral de les persones participants.

Igualment en les respectives convocatòries podrà establir-se que el programa vaja dirigit a un determinat col·lectiu o col·lectius de persones amb dificultats d'inserció laboral o vulnerables, i en aquest cas establiran com a requisit, a més dels requisits mínims anteriorment esmentats, que les persones beneficiàries pertanguen al col·lectiu o col·lectius que es definisca en la convocatòria. En aquest supòsit les convocatòries podran establir la forma d'acreditació.

L'alumnat seleccionat haurà de complir els referits requisits a la data d'incorporació al projecte.

Excepte en el supòsit que la convocatòria respectiva establisca que el programa vaja dirigit a un determinat col·lectiu o col·lectius de persones, amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, en els processos de selecció de l'alumnat dels projectes tindran prioritat per a participar en el programa, les persones amb dificultats d'inserció laboral o col·lectius vulnerables, com:

 • dones
 • persones amb diversitat funcional
 • persones majors de 45 anys
 • persones amb baixa qualificació
 • persones en atur de llarga duració
 • dones víctimes de violència de gènere
 • persones en situació o risc d'exclusió social
 • persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals
 • persones trans
 • persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió
 • persones participants en els programes de preparació per a la vida independent del sistema de protecció a la infància i adolescència

 

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part de Labora, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d'Ocupació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l'entitat promotora del projecte i representants de LABORA, tenint en compte el que establixen les bases reguladores d'este programa.

Normativa

BASES:  ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.

MODOFICACIÓ BASESORDRE 7/2021, de 15 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica L'ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.

CONVOCATÒRIA 2022: RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

DECLARACIÓ D'AGOST COM A MES INHÀBIL: RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2022, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2022, als efectes assenyalats en aquesta resolució.

INCREMENT DE L'IMPORT DE LES AJUDES: RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, del director general de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de Labora-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació tallers d'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022 i mitjançant Resolució de 29 de desembre de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació tallers d'ocupació per a dones, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022. 

Visualització de contingut web

Projectes T'Avalem

Projectes aprovats en 2021

Alacant: Llista d'aprovats (02/11/2021)

CastellóLlista d'aprovats (02/11/2021)

ValènciaLlista d'aprovats (02/11/2021)

Les persones interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i de suport d'algún dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d'accord amb les Bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels projectes T'Avalem 2021 (modificada a 04/11/2021).

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del personal de Tallers d'Ocupació. 

Curriculum Vitae.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en projectes dels projectes T'Avalem 2021.

FOR0319E Declaració responsable de la persona jove

Les accions d'aquest programa estan cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els següents requisits mínims:

 • Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
 • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació en alternança.
 • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, per qual es regulen els cerfiticats de professionalitat.

Realització dels projectes

Els projectes T'Avalem es desenvoluparan en un període de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir a la data de finalització del projecte.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part de LABORA amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASES: ORDRE 8/2022, de 15 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

CONVOCATÒRIA 2022RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 8/2022, de 15 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

CORRECCIÓ D'ERRADESCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 8/2022, de 15 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als Projectes T'Avalem, en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a càrrec de l'exercici pressupostari 2022.

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA TRAMITACIÓ D'URGÈNCIACORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als projectes T'Avalem, en desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022.

CONVOCATÒRIA 2021RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-gormació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

INCREMENT DE CRÉDITRESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'Avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

PUBLICITAT AL FONS I AL PROGRAMA:   RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dona publicitat al fons i al programa que finançarà les ajudes convocades a través de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

Visualització de contingut web

Escoles d'Ocupació Et Formem

Els projectes d'aquest programa formatiu estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020.

Projectes aprovats 2020. 2a Etapa (exercici 2021)

 

 

Les persones  interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu d'algú dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà d'acord amb les Bases generals per a la selecció del personal directivu, docent i auxiliar administratiu d'Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

Sol·licitud per a participar en el procé selectiu del personal dels projectes Et Formem.

Curriculum Vitae

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

 

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els següents requisits mínims:

 • Ser desempleades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servici públic d'ocupació.
 • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i en alternança.
 • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen lels certificats de professionalitat.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran a l'efecte de la seua participació en els programes, les dones i les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents als col·lectius vulnerables sigüents:

 • Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privación material severa.
 • Dones
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
 • Persones majors de 45 años amb baixa qualificació.
 • Persones en atur de llarga durada.

Realització dels projectes

Els projectes Et Formem s'estructuren en dues etapes en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, desenvolupat pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de diciembre.

Els continguts de les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta.

La duració d'ambdues etapes en conjunt no serà superior a dos anys.

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i auxiliar administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASES: ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

MODIFICACIÓ: ORDRE 19/2018, de 25 d'octobre, de la de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç ¡ Treball, por la que se modifica l'ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

CONVOCATÒRIA PRIMERA ETAPA 2022: RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

CORRECCIÓ D'ERRADESCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 3 d'octubre, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al programa operatiu del Fons Social Europeu plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022.

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA TRAMITACIÓ D'URGÈNCIACORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022.

CONVOCATÒRIA SEGONA ETAPA (2021)RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes. 

REDISTRIBUCIÓ DE CRÈDIT DE LA SEGONA ETAPARESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es redistribueix el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 15 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et Formem».