Altres programes formatius

Visualització de contingut web

Tallers d'Ocupació

Projectes aprovats a 2021

 

Les persones interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i de suport d'algún dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d'accord amb les Bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Tallers d'Ocupació 2021.

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del personal de Tallers d'Ocupació. 

Curriculum Vitae.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en projectes de Tallers d'Ocupació 2021. (Actualitzat a 03/08/2021)

Persones Destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa han de complir els requisits mínims següents:

 • Tindre 18 anys o més.
 • Ser desocupades, és a dir, persones demandants d'ocupació no ocupades, registrades en LABORA
 • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritàris:

 • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.
 • Les persones amb discapacitat.
 • Les persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Les persones majors de 55 anys
 • Les persones amb baixa qualificació.
 • Les persones en desocupació de llarga duració.

Realització dels projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir la data de finalització del projecte.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part de Labora, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i administratiu per a cada Taller d'Ocupació es du a terme per un grup de treball mixt en què participen representants de l'entitat promotora del projecte i representants de LABORA, tenint en compte el que establixen les bases reguladores d'este programa.

Normativa

BASES:  ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.

CONVOCATÒRIA 2021: RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació «Tallers d'ocupació», amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

MODIFICACIÓ A LA CONVOCATÒRIA 2021RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

INCREMENT DE L'IMPORT MÀXIM DE LA CONVOCATÒRIA 2021: RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

DECLARACIÓ INHÀBIL EL MES D'AGOST DE 2021: RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2021, als efectes assenyalats en aquesta resolució. 

CONVOCATÒRIA 2020: RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina el programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'ocupació.

Visualització de contingut web

Projectes T'Avalem

Les accions d'aquest programa estan cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els següents requisits mínims:

 • Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
 • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, per qual es regulen els cerfiticats de professionalitat.

Realització dels projectes

Els projectes T'Avalem es desenvoluparan en un període de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir a la data de finalització del projecte.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part de LABORA amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASES: ORDRE 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en desplegament del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

MODIFICACIÓ: ORDRE 1/2018, de 18 de gener, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en desplegament del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

MODIFICACIÓ: ORDRE 16/2018, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en desplegament del programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-gormació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

Visualització de contingut web

Escoles d'Ocupació Et Formem

Els projectes d'aquest programa formatiu estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020.

Projectes aprovats 2020. 2a Etapa (exercici 2021)

 

 

Les persones  interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu d'algú dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció.

La selecció del personal directu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà d'acord amb les Bases generals per a la selecció del personal directivu, docent i auxiliar administratiu d'Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

Sol·licitud per a participar en el procé selectiu del personal dels projectes Et Formem.

Curriculum Vitae

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

 

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els següents requisits mínims:

 • Ser desempleades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servici públic d'ocupació.
 • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen lels certificats de professionalitat.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran a l'efecte de la seua participació en els programes, les dones i les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents als col·lectius vulnerables sigüents:

 • Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privación material severa.
 • Dones
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
 • Persones majors de 45 años amb baixa qualificació.
 • Persones en atur de llarga durada.

Realització dels projectes

Els projectes Et Formem s'estructuren en dues etapes en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l'aprenentatge regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, desenvolupat pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de diciembre.

Els continguts de les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta.

La duració d'ambdues etapes en conjunt no serà superior a dos anys.

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i auxiliar administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l'interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19.

BASES: ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

MODIFICACIÓ: ORDRE 19/2018, de 25 d'octobre, de la de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç ¡ Treball, por la que se modifica l'ORDRE 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

CONVOCATORIA PRIMERA ETAPA 2020: RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a personas amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, a càrrec del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores. 

MODIFICACIÓ: RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 10 de març de 2020, del director general de LABORA Servei Valen· cià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la con· vocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació formació «Escoles d'Ocupació Et Formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col· lectius vulnerables amb càrrec al Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 20142020 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conse· lleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

CONVOCATORIA SEGONA ETAPA: RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.