Visualització de contingut web

Escoles d'Ocupació Et Formem

Projectes aprovats en 2022. 

 

Les persones  interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu d'algú dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció. Calendari actualitzat a 23/03/2023.

La selecció del personal directu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà d'acord amb les Bases generals per a la selecció del personal directivu, docent i auxiliar administratiu d'Escoles d'Ocupació ET FORMEM. (Actualitzat a 14/02/2023)

Sol·licitud per a participar en el procé selectiu del personal dels projectes Et Formem.

Curriculum Vitae

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

FOR0347E Declaració responsable no abandono programes mixtos

FOR0348E Declaració responsable de participació en programes mixtos

Les accions d'aquest programa estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus.

 

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els següents requisits mínims:

 • Ser desempleades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servici públic d'ocupació.
 • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i en alternança.
 • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen lels certificats de professionalitat.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran a l'efecte de la seua participació en els programes, les dones i les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents als col·lectius vulnerables sigüents:

 • Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privación material severa.
 • Dones
 • Víctimes de violència de gènere.
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals.
 • Persones amb diversitat funcional.
 • Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
 • Persones majors de 45 años amb baixa qualificació.
 • Persones en atur de llarga durada.

Realització dels projectes

Els projectes Et Formem s'estructuren en dues etapes en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, desenvolupat pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de diciembre.

Els continguts de les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta.

La duració d'ambdues etapes en conjunt no serà superior a dos anys.

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i auxiliar administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASESORDRE 9/2022 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

CONVOCATÒRIA PRIMERA ETAPA 2022: RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

CORRECCIÓ D'ERRADESCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 3 d'octubre, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al programa operatiu del Fons Social Europeu plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022.

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA TRAMITACIÓ D'URGÈNCIACORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022.

SEGONA CORRECCIÓ D'ERRADES: CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021- 2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

REDISTRIBUCIÓ DE CRÈDITRESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es redistribueix el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et Formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, amb càrrec al Programa operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV), per a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

MODIFICACIÓRESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et Formem».

SEGONA MODIFICACIÓRESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual es modifica la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa operatiu del Fons Social Europeu Plus de la Comunitat Valenciana 2021-2027 (POCV) per a l'exercici pressupostari 2022.

CONVOCATÒRIA SEGONA ETAPA (2021)RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes. 

REDISTRIBUCIÓ DE CRÈDIT DE LA SEGONA ETAPARESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es redistribueix el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 15 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et Formem».