Visualització de contingut web

Escoles d'Ocupació Et Formem

Projectess aprovats en 2023. 

Alacant: Llistat d'aprovats (17/10/2023)

Castelló: Llistat d'aprovats (17/10/2023)

València: Llistat d'aprovats (17/10/2023)

 
Les persones interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu d'algun dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en aquest procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció. 
 
La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà d'acord amb les Bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu de Escoles d'Ocupació ET FORMEM(Rectificat a 17/10/2023)
 
Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del personal dels projectes Et Formem.
 
Curriculum vitae.
 
Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat d'estes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.
 
 
FOR0347E Declaració responsable no abandone programes mixtos
 
FOR0348E Declaració responsable de participació en programes mixtos
 
Les accions d'este programa estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus.

 

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'este programa hauran de complir els següents requisits mínims:

 • Ser desempleades, entenent-se com a tals a les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servici públic d'ocupació.
 • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i en alternança.
 • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen lels certificats de professionalitat.

Llevat que la convocatòria determine que el programa va dirigit a un determinat col·lectiu o col·lectius de persones, o establisca límits quant a l'edat de les persones destinatàries, amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims, tindran prioritat a l'efecte de la seua participació en els programes, les dones víctimes de violència de gènere, les persones majors de 45 anys desocupades de llarga duració i aquelles persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents als col·lectius vulnerables següents:

 • Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privación material severa
 • Les persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió
 • Dones
 • Dones víctimes i de tràfic d'éssers humans
 • Persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals
 • Persones amb diversitat funcional
 • Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal
 • Persones majors de 45 años amb baixa qualificació
 • Persones, menors de 45 anys, en atur de llarga duració o en risc de caure en aquesta situació
 • Persones entre 16 i 18 anys en situació de guarda o tutela per la Generalitat
 • Persones entre 18 i 24 anys que hagen sigut subjectes al sistema de protecció de la infància i de l'adolescència o d'atenció socioeducativa de persones menors d'edat en conflicte amb la llei, en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat
 • Persones trans
 • Persones participants en els programes de preparació per a la vida independent del sistema de protecció a la infància i adolescència

Realització dels projectes

Els projectes Et Formem s'estructuren en dues etapes en les quals l'alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, desenvolupat pel Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre i l'Orde ESS/2518/2013, de 26 de diciembre.

Els continguts de les diverses especialitats correspondran als dels Certificats de Professionalitat en alta.

La duració d'ambdues etapes en conjunt no serà superior a dos anys.

Drets de l'alumnat

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i auxiliar administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASESORDRE 9/2022 de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació ET FORMEM destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

 

CONVOCATÒRIA SEGONA ETAPARESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del Programa Comunitat Valenciana Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027, per a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació «Escoles d'Ocupació Et Formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o que pertanyen a col·lectius vulnerables, susceptible de cofinançament per la Unió Europea a través del programa «Comunitat Valenciana Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027», per a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquelles.

REDISTRIBUCIÓ DE CRÈDITRESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es redistribueix el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 23 de maig de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et formem», destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

MODIFICACIÓRESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 23 de maig de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem per a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 9/2022, de 16 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquests.