Visualització de contingut web

Projectes T'Avalem

Projectes aprovats en 2022

Alacant: Llista d'aprovats (29/12/2022)

CastellóLlista d'aprovats (29/12/2022)

ValènciaLlista d'aprovats (29/12/2022). Llista definitiva actualitzada a 18/01/2023 por error material.

Les persones interessades a participar en el procés de selecció del personal directiu, docent i de suport d'algún dels projectes aprovats, trobaran en este lloc el calendari de presentació de documentació per a participar en el dit procés. El calendari s'anirà actualitzant conforme es vagen establint les corresponents dates de selecció. (Actualitzat a 20/09/2023)

La selecció del personal directiu, docent i de suport es realitzarà d'accord amb les Bases generals per a la selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu dels projectes T'Avalem 2022. (Actualitzat a 14/02/2023)

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del personal de Tallers d'Ocupació. 

Curriculum Vitae.

Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil del professorat de les mateixes, a l'efecte de ser utilitzats en els sondejos que es realitzen per a possibilitar l'accés a la seua impartició.

Bases generals per a la selecció de l'alumnat/treballador participant en projectes dels projectes T'Avalem 2022Actualitzat a 20/03/2023

FOR0319E Declaració responsable de la persona jove

FOR0347E Declaració responsable no abandono programes mixtos

FOR0348E Declaració responsable de participació en programes mixtos

Les accions d'aquest programa estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus.

 

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquest programa seran joves majors de 16 anys i menors de 30 i compliran els següents requisits mínims:

  • Estar inscrites i figurar com a beneficiàries actives en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Els recollits en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.
  • Els establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació en alternança.
  • Els previstos en l'article 20 del Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, per qual es regulen els cerfiticats de professionalitat.

Realització dels projectes

Els projectes T'Avalem es desenvoluparan en un període de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a  l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació teòrica un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L'alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació en alternança regulat en l'article 11.2 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i desplegat per Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre.

La duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat treballador no podrà excedir a la data de finalització del projecte.

Drets de l'alumnat 

L'alumnat gaudirà de la gratuïtat de la formació.

La formació adquirida per a l'alumnat serà objecte d'acreditació, per mitjà de Certificat d'Aprofitament, per part de LABORA amb detall d'hores, àrees o mòduls superats amb avaluació positiva.

Amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada s'emetrà el certificat de professionalitat o acreditació parcial acumulable que corresponga.

Personal directiu, docent i administratiu

La selecció del personal directiu, docent i auxiliar administratiu del projecte se realitzarà per a un grup de treball mixt que utilitzarà , preferentment, l'oferta d'ocupació com procediment de selecció.

Normativa

BASES: ORDRE 8/2022, de 15 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores dels projectes T'Avalem en desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil.

CONVOCATÒRIA 2022RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 8/2022, de 15 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

CORRECCIÓ D'ERRADESCORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, en aplicació de l'Ordre 8/2022, de 15 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als Projectes T'Avalem, en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, a càrrec de l'exercici pressupostari 2022.

CORRECCIÓ D'ERRADES DE LA TRAMITACIÓ D'URGÈNCIACORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'octubre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als projectes T'Avalem, en desenvolupament del Programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022.

MODIFICACIÓRESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica la Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'Avalem»

CONVOCATÒRIA 2021RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-gormació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes subvencions.

INCREMENT DE CRÉDITRESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

TRAMITACIÓ D'URGÈNCIARESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'Avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.

PUBLICITAT AL FONS I AL PROGRAMA:   RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dona publicitat al fons i al programa que finançarà les ajudes convocades a través de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 24/2016, de 2 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores.

PUBLICITAT AL FONS I AL PROGRAMA:   RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es dona publicitat al fons i al programa que finançarà l'increment acordat per la Resolució de 23 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'incrementa l'import màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T'avalem», en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació «Garantia juvenil», mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021.