Centres Especials d'Ocupació

Registre de Centres

Visualització de contingut web

Normativa reguladora

 

Visualització de contingut web

Qualificació de CEO i noves activitats

2. QUALIFICACIÓ DE CEO 

2.1. CEO NOVA CREACIÓ

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • EMP0549E Compromisos, declaracions i consentiment. Qualificació CEO.
 • Acreditació de la personalitat o capacitat jurídica de la sol·licitant.
 • Pla d'empresa i informe acreditatiu de la viabilitat tècnica, econòmica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Enllaç del Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

Agents de Desenvolupament Local d'Ocupació de la Comunitat Valenciana

 

 • Si en el moment de presentar la sol·licitud ja es coneix la plantilla que s'ha de contractar, han d'adjuntar-se: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, curriculum vitae del personal directiu, en cas de ser coneguts i/o curriculum vitae del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.
 • Referència detallada de la ubicació del centre o centres de treball, amb concreció dels immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i acreditació de la titularitat legal.
 • Escriptures de constitució i/o estatuts, inscrits en el registre corresponent. En defecte d'això, s'ha de presentar el certificat de reserva de denominació expedit pel Registre Mercantil Central, així com l'esborrany dels estatuts corresponents en què consten, entre altres, les dades següents: persones sòcies de l'entitat, capital social, objecte social, que ha d'incloure, a més de les activitats econòmiques a exercir, la gestió d'aquestes a través d'un centre especial d'ocupació, i el domicili social.

2.2. Registre de CEO qualificats en un altra Comunitat Autònoma.

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • EMP0549E Compromisos, declaracions i consentiment. Qualificació CEO.
 • Escriptures de constitució de l'entitat, així com modificacions posteriors, si escau, referides a ampliacions de capital, venda de participacions, modificacions objecte social, etc.
 • Escriptures de poder.
 • Adequació del pla de Pla d'empresa al centre de treball de la Comunitat Valenciana i informe acreditatiu de la viabilitat tècnica, econòmica i financera emés per qualsevol de les entitats que conformen el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.

Enllaç del Mapa d'Entitats del Ecositema Emprenedor de la Comunitat Valenciana

 

Agents de Desenvolupament Local d'Ocupació de la Comunitat Valenciana

 • Si en el moment de presentar la sol·licitud ja es coneix la plantilla que s'ha de contractar, ha d'adjuntar-se: documentació acreditativa de la discapacitat del personal amb diversitat funcional o discapacitat, curriculum vitae del personal directiu, en cas de ser coneguts i/o curriculum vitae del personal integrant de les unitats de suport a l'activitat professional.
 • Referència detallada de la ubicació del centre o centres de treball, que concrete els immobles, terrenys o locals on es desenvolupen o desenvoluparan les activitats i n'acredite la titularitat legal.
 • Certificat de l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, acreditatiu de la qualificació i registre de l'entitat com a CEO, en vigor i on consten les activitats concretes per a les quals el CEO està qualificat, si escau.
 • Memòria de les actuacions d'ajust personal i social dutes a terme durant l'últim exercici en tots els centres de treball.
 • Pla d'igualtat, visat degudament, en els supòsits en què resulten obligats a això.

2.3 CEO DE NOVA CREACIÓ / CENTRE DE TREBALL D'UN CCO QUALIFICATS EN OTRA CCAA QUE A MÉS SOL·LICITEN LA QUALIFICACIÓ D'INICIATIVA SOCIAL

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • EMP0550E Compromisos, declaracions i consentiment. Qualificació CEO nou d'iniciativa social. 
A/ Acreditació de la personalitat jurídica i caràcter social del CEE
1. CEEs promoguts i participats en més d'un 50%, directament o indirectament, per una o diverses entitats, ja siguen públiques o privades, que no tinguen ànim de lucre o que tinguen reconegut el seu caràcter social en els seus Estatuts, ja siguen associacions, fundacions, corporacions de dret públic, cooperatives d'iniciativa social o altres entitats de l'economia social.
a) Acreditació de la seua personalitat jurídica mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent, en el cas d'entitats la forma jurídica de les quals evidencie la falta d'ànim de lucre (associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social).
b) Estatuts de l'entitat en els quals s'especifique el caràcter social d'aquestes, en la resta de casos (corporacions de dret públic o altres entitats de l'economia social).
2. CEEs la titularitat del qual correspon a societats mercantils en les quals la majoria de la seua capital social siga propietat d'alguna de les entitats assenyalades anteriorment, ja siga de manera directa o ben indirecta a través del concepte de societat dominant regulat en l'article 42 del Codi de Comerç.
a) Acreditació de correspondre la titularitat de les accions o participacions de la societat a alguna de les entitats enumerades en l'apartat anterior: escriptures de constitució, escriptures de compravenda, donacions, llibre de socis.
b) Acreditació de pertànyer la societat a un grup social en el qual la societat dominant siga una de les entitats esmentades en l'apartat anterior.
c) Acreditació de la personalitat jurídica de l'entitat sense ànim de lucre titular de més del 50% del CEE, mitjançant escriptura de constitució i, si escau, acreditació de la seua inscripció en el registre corresponent.
B/ Acreditació de l'aplicació de beneficis
a) Per a la qualificació inicial, hauran de presentar els estatuts de l'entitat on conste el compromís de la mateixa de destinar els possibles beneficis a les finalitats de creació d'oportunitats d'ocupació per a persones amb diversitat funcional o discapacitat, millora contínua de la seua competitivitat i de la seua activitat d'economia social, tenint en tot cas la facultat d'optar per reinvertir-los en el propi centre especial d'ocupació o en uns altres CEE d'ús d'iniciativa social.
A falta d'aquest esment estatutari, la voluntat de reinversió de beneficis s'acreditarà mitjançant escriptura d'elevació a públic d'acords socials en la qual es reculla aquest compromís per part del màxim òrgan de govern de l'entitat.
b) La resta d'exercicis hauran d'acreditar el manteniment del caràcter social i la reinversió anual dels beneficis d'acord amb l'apartat anterior.

Visualització de contingut web

Inscripcions i modificacions en el registre de CEO

3.1 INSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN CEE A INICIATIVA SOCIAL

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Para solicitar la calificación de Iniciativa Social de un CEE ya calificado, hay que presentar:

Modelos y documentación: 

 • EMP0526E Declaración responsable inversión excedentes o beneficios en CEE de Iniciativa Social
 • Cuentas del ejercicio inmediatamente anterior, inscritas en el registro correspondiente, o en su caso, o en su defecto, firmadas por el órgano de administración
 • La misma documentación establecida en el apartado anterior para la Iniciativa Social Inical, apartado 2.3

3.2 CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Escritura de cambio de denominación y su inscripción en el registro correspondiente.

3.3. CAMBIO DE TITULARIDAD

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Escrituras de compraventa de participaciones sociales.
 • Acreditación de la personalidad jurídica de quien haya realizado la compra. En caso de personas jurídicas, deberán presentarse, además, las escrituras de constitución de la misma, debidamente actualizadas, donde conste el capital social, la titularidad de las participaciones sociales y el objeto de la misma.
 • Escrituras de modificación de las escrituras de constitución y Estatutos del CEE, en su caso, así como escrituras acreditativas de la representación legal.
 • Memoria explicativa del proyecto empresarial.
 • Declaración responsable de la nueva representación legal del CEE acreditativo de la intención de la nueva persona titular de continuar el cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para la calificación de la entidad como Centro Especial de Empleo, y muy especialmente, el cumplimiento de la prestación de servicios de ajuste personal y social mediante la atención individualizada que requieran las trabajadoras y trabajadores del CEE.

3.4. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación

 • Copia inscrita de la modificación del acto en el registro correspondiente.

3.5 APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE TRABAJO

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Comunicación de apertura a la autoridad laboral competente.
 • Autorizaciones administrativas en su caso.
 • Plan de Prevención de riesgos Laborales del nuevo centro de trabajo.

3.6 NOMBRAMIENTO Y CESE DE REPRESENTANTE LEGAL, ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Copia de la escritura de nombramiento y/o cese Inscripción en el registro correspondiente.

3.7 CAMBIO O AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL / NUEVA ACTIVIDAD CEE

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Escritura e inscripción en el Registro de la ampliación del objeto social.
 • Alta Censal Modelo 036.
 • Clasificación nacional de ocupaciones 2009 (CNAE de la nueva actividad).

3.8 AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Escrituras de compraventa de participaciones sociales e inscirpción en el registro correspondiente.
 • Escrituras de ampliación de capital social e inscripción en el registro correspondiente.

3.9. CAMBIO NATURALEZA LUCRATIVA DEL CEE

Tramitación

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentaición:

 • Copia inscrita de la modificación del acto en el Registro correspondiente.

3.10 RELACIÓN ENCLAVES LABORALES 

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados) 

Modelos y documentación:

 • Comunicación de la realización de enclaves laborales.
 • Contrato entre el centro especial de empleo y la empresa colaboradora.

3.11 CAMBIO CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN

Calificación e inscripción en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana. (Labora. Servicio Valenciano de Empleo y Formación)

Aportación de documentación a un expediente abierto en LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación (se excluyen ayudas, subvenciones y expedientes archivados)  

Modelos y documentación:

 • Comunicación del cambio de correo electrónico a efectos de notificación

3.1. INSCRIPCIÓ MODIFICACIÓ CEO A INICIATIVA SOCIAL

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

Per a sol·licitar la qualificació d'Iniciativa Social d'un CEE ja qualificat, cal presentar:

 • EMP0526E Declaració responsable d'inversió, excedents o beneficis en CEO d'iniciativa social
 • Comptes de l'exercici immediatament anterior, inscrites en el registre corresponent, si escau, o en defecte d'això, signades per l'òrgan d'administració.
 •  La mateixa documentació establida en l'apartat anterior per a la Iniciativa Social Inicial, apartat 2.3.

3.2. CANVI DE DENOMINACIÓ SOCIAL 

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Escriptura de canvi de denominació i la seua inscripció en el registre  corresponent.

3.3. CANVI DE TITULARITAT

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Escriptures de compravenda de participacions socials.
 • Acreditació de la personalitat jurídica de qui haja realitzat la compra. En cas de persones jurídiques, han de presentar-se, a més, les escriptures de constitució d'aquesta, degudament actualitzades, en què conste el capital social, la titularitat de les participacions socials i l'objecte d'aquesta.
 • Escriptures de modificació de les escriptures de constitució i estatuts del CEO, si escau, així com escriptures acreditatives de la representació legal.
 • Memòria explicativa del projecte empresarial.
 • Declaració responsable de la nova representació legal del CEO acreditatiu de la intenció de la nova persona titular de continuar el compliment dels requisits tinguts en compte per a la qualificació de l'entitat com a Centre Especial d'Ocupació, i molt especialment, el compliment de la prestació de serveis d'ajust personal i social mitjançant l'atenció individualitzada que requerisquen les treballadores i treballadors del CEO.

3.4 CANVI DE DOMICILI SOCIAL

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Còpia inscrita de la modificació de l'acte en el registre corresponent.

3.5. OBERTURA DE NOUS CENTRES DE TREBALL

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Comunicació d'obertura a l'autoritat laboral competent
 • Autoritzacions administratives, si escau.
 • Pla de prevenció de riscos laborals del nou centre de treball. 

3.6. NOMENAMENT I CESSAMENT DE REPRESENTANT LEGAL, ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ I APODERAT

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Còpia de l'escriptura de nomenament i/o cessament. Inscripció en el registre corresponent.

3.7. CANVI O AMPLIACIÓ DE L'OBJECTE SOCIAL/ NOVA ACTIVITAT DEL CEO

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Escriptura i inscripció en el Registre de l'ampliació de l'objecte social.
 • Alta Censal  Model  036.
 • Classificació nacional d'ocupacions 2009 (CNAE de la nova activitat).

3.8 AMPLIACIÓ DE CAPITAL SOCIAL I COMPRAVENDA DE PARTICIPACIONS

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Escriptures de compravenda de participacions socials i inscripció en el registre corresponent.
 • Escriptures d'ampliació de capital social i inscripció en el registre corresponent.

3.9 CANVI NATURALESA LUCRATIVA DEL CEO

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Còpia inscrita de la modificació de l'acte en el registre corresponent.

3.10 RELACIÓ ENCLAVAMENTS LABORALS

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Comunicació de la realització de l'enclavament laboral.
 • Contracte entre el centre especial d'ocupació i l'empresa col·laboradora.

3.11 CANVI CORREU ELECTRÒNIC DE NOTIFICACIÓ

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Comunicació del canvi de correu electrònic a l'efecte de notificació.

Visualització de contingut web

Altres qüestions relacionades amb la qualificació com CEO

4.1. COMUNICACIÓ INICI D'ACTIVITAT

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • Alta en el Cens obligats tributaris.
 • Alta en el CNAE corresponent a l'activitat.
 • Comunicació d'obertura del centre a l'autoritat laboral competent.
 • Poders de representació.
 • Pla de prevenció de riscos laborals.
 • Autorització i llicències dels organismes competents que resulten necessàries per a l'obertura i el funcionament de l'empresa o centre, de l'activitat o activitats desenvolupades per cada centre de treball.

4.2. SEGUIMENT I CONTROL ANUAL CEO

Tramitació

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models i documentació

 • EMP0191E Memòria anual CEE.
 • EMP0153E Relació de la plantilla.
 • EMP0526E Declaració de reinversió d'excedentes o beneficis.
 • EMP0461E Annex A. Informe de compliment d'objectius APS.
 • EMP0462E Annex B. Informe de complimet  d'objectius APS. 
 • EMP0564E Actualització de dades

4.3 SOL·LICITUD DE BAIXA EN EL REGISTRE DE CEE.

Tramitació

Qualificació i inscripció en el Registre de Centres Especials d'Ocupació de la Comunitat Valenciana (LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

Aportació de documentació a un expedient obert en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (s'exclouen ajudes, subvencions i expedients arxivats)

Models  i documentació: 

 • Comunicació de la petició de baixa en el registre de CEO, signat pel representant legal de l'entitat.

5. ALTRES MODELS DISPONIBLES