Visualització de contingut web

Funcions

Son funcions del centre integrat públic de formació professional de Benicarló les següents:

 • Impartir les ofertes formatives conduents a títols de formació professional i certificats de professionalitat de les famílies o àrees professionals que tinga autoritzades i altres ofertes formatives, preferentment associades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, per a donar resposta a demandes emergents de les persones o de l'entorn productiu.
 • Desenrotllar vincles de col·laboració amb el sistema productiu del seu entorn (sectorial i comarcal o local), en els àmbits següents: formació de personal docent, formació d'alumnes en centres de treball i la realització de pràctiques professionals, orientació professional i participació de professionals del sistema productiu en la impartició de formació, detecció de necessitats de qualificació, formació permanent de treballadors, investigació i desenrotllament de noves qualificacions emergents i desenrotllament de materials curriculars.
 • Informar i orientar els usuaris, per a facilitar l'accés, la mobilitat i el progrés en els itineraris, formatius i professionals, en col·laboració amb el Servici Valencià d'Ocupació i Formació.
 • Col·laborar quan siga procedent, en els procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència professional o de procediments no formals d'acord amb el que s'establisca en el desplegament de l'article 8 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
 • Col·laborar amb els Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius específics de formació professional (CEFIRE).
 • Col·laborar amb les agències de desenrotllament local i els seus corresponents organismes establits en l'àmbit comarcal i en el de les mancomunitats.
 • Col·laborar amb els centres de referència nacional i observatoris de professions i ocupacions.
 • Desenrotllar i impulsar amb les empreses i els interlocutors socials del seu entorn projectes d'innovació i desenrotllament, estenent les experiències a la resta de centres de formació professional.
 • Potenciar la millora permanent i la projecció nacional i internacional del centre, impulsant l'organització i participació en projectes europeus de mobilitat, cooperació o perfeccionament professional.
 • Actuar com a centre singular, per a la formació respecte d'una o diverses famílies professionals, així com en l'anàlisi permanent de les qualificacions professionals d'un sector d'activitat econòmica, de la seua evolució i adaptació a l'àmbit territorial, en relació amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
 • Impulsar l'establiment de mesures de gestió de qualitat i millora contínua que els permeta incrementar l'eficàcia interna i l'adequació dels processos.
 • Impulsar i desenrotllar accions i projectes formatius de caràcter innovador.
 • Aquelles altres funcions de naturalesa anàloga que determinen les administracions competents.