Visualització de contingut web

El nostre centre

El Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló (CIPFP Benicarló) és un centre públic que imparteix els dos subsistemes de formació professional, tant formació professional reglada com la formació per a l'ocupació.

El nostre centre es transforma en centre integrat de formació professional, per Ordre conjunta de 3 de juliol de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació  (DOCV de 12 d'agost). En el seu origen, era el Centre Servef de Formació de Benicarló, on únicament s'impartia formació professional per a l'ocupació.

Des dels seus inicis com a centre integrat, en el curs 2009-2010, el centre ha anat augmentant significativament tant l'oferta formativa com el número d'alumnat que hi assisteix.

El curs 2011-12 alguns del cicles formatius de la família professional d'Hoteleria i Turisme es van començar a ofertar en modalitat FP Dual, essent el nostre centre pioner en la seua implantació.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

La Política de Qualitat es fonamenta en el compromís adquirit pel CIPFP Benicarló de desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat que garantisca la qualitat dels serveis educatius de la Formació Professional reglada de grau bàsic, grau mitjà, grau superior i cursos d'especialització de diferents famílies professionals, amb la missió i clara voluntat de servei a la societat compromès amb el seu entorn productiu. És per això que, recolzant-se en els seus valors, treballa per mantindre un servei de qualitat basat en els principis arreplegats a la seua POLÍTICA DE QUALITAT.

MISSIÓ

La missió del CIPFP Benicarló és atendre les necessitats de qualificació professional de les persones, amb una formació permanent al llarg de tota la vida que facilite la seua inserció i reinserció laboral, a través d'una estreta relació amb les empreses i les institucions.

VISIÓ

Ser un centre de formació professional integrada de referència que:

 • Potencie la formació i la qualificació professional i s'adapte a les necessitats canviants del teixit productiu de l'entorn.
 • Aconseguisca una alta taxa d'inserció laboral.
 • Desenvolupe una àmplia oferta de formació professional, tant ocupacional com reglada.
 • Potencie la innovació buscant canvis per introduir millores
 • Complisca amb les expectatives dels usuaris i usuàries, empreses i institucions col·laboradores.

VALORS

 • La igualtat d'oportunitats.
 • Tracte pròxim i personalitzat.
 • Internacionalització del professorat i l'alumnat.
 • Treball en equip i col·laboratiu.
 • Optimització de recursos i instal·lacions. 
 • Compromís per la qualitat i l'excel·lència
 • Orientació acadèmica i professional. 
 • Centre de portes obertes.

 

A més de la definició de la Missió, Visió i Valors, el CIPFP Benicarló estableix com a objectius bàsics i inicials de la seua Política de Qualitat l'orientació cap a:

 • L'acompliment dels requisits legals i altres aplicables a l'activitat educativa realitzada.
 • L'acompliment de les expectatives, necessitats i demandes de les parts interessades. 
 • La Millora Contínua de la nostra organització i del sistema de gestió de la qualitat.

Aquesta Política de qualitat és referència per a l´establiment dels objectius de la qualitat.

Ed.14/05/2021