Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló compta amb una directora, tres caps d'estudis i un administrador, que integren l'equip directiu.

El Centre també compta amb òrgans col·legiats de participació, com són el claustre de professorat i el consell social.

Així mateix el Centre compta amb personal tècnic, administratiu i de servicis per a desenrotllar les funcions que té encomanades.