Visualització de contingut web

Consell Social

En els centres integrats, el Consell escolar es sustituix pel Consell social. Aquest és l'instrument fonamental de connexió del centre integrat amb l'entorn socioeconòmic a què servix i és via de participació de la societat en l'àmbit educatiu, a l'efecte del qual dóna cabuda no sols a representants del mateix centre (4 vocals) i de les administracions (4 vocals), sinó també als representants dels agents econòmics i socials (2 vocals representants de les organitzacions sindicals i 2 vocals representants de les organitzacions empresarials).

El nomenament dels membres del nostre Consell Social s'ha publicat en la RESOLUCIÓ de 8 de septiembre de 2016, de la Direcció General de Empleo y Formación.

L'Orde 1/2010 de 14 d'abril regula els Consells socials dels centres integrats en la Comunitat Valenciana. Es regulen les funcions i competències del Consell Social, el nomenament dels vocals i els seus drets i deures, així com les normes de funcionament.