Quan es pot cursar la Formació en Centres de Treball (FCT) ?

Si el cicle formatiu es cursa de forma ordinària el mòdul d'FCT es realitza en el tercer trimestre del segon curs, és a dir a partir del mes d'abril. Si el cicle es cursa en la modalitat d'FP Dual l'FCT comença a cursar-se ja en primer curs.

Quina és la seua durada?

És de 400 hores, apróximadament 10 setmanes.

Quina vinculació té l'alumne amb l'empresa?

Al tractar-se d'un mòdul de caràcter obligatori , amb la particularitat de que es realitza en un entorn real de producció, l'alumne està vinculat amb l'empresa pel document d'Associació Alumne-Centre de Treball, en el marc d'un conveni de col·laboració entre l'empresa i la Conselleria d'Educació, formalitzat a través del Concert de Col·laboració. Per tant, es tracten de pràctiques formatives no retribuïdes.

¿Qué pasa si el alumno ocasiona daños a la empresa debidos a su inexperiencia o se hace daño trabajando?

Existeix una assegurança d'accidents i una altra de responsabilitat civil, per a cobrir danys propis i els ocasionats a tercers, subscrita per la Conselleria d'Educació.

L'atenció sanitària en cas d'accident a l'empresa està coberta per l'assegurança escolar, si l'alumne és menor de 28 anys, i si és major d'aquesta edat, tindrà la seua pròpia cobertura, bé com a titular o com a beneficiari. En cap cas, se l'haurà de portar a la Mútua d'Accidentes de Treball.

Quin és el contingut de les pràctiques?

El mòdul d'FCT té el seu Programa formatiu definit per a cada cicle i empresa. L'empresa haurà de nomenar un instructor que serà el coordinador de l'alumnat a l'empresa i amb qui es comunicarà el tutor del centre educatiu per a fer el seguiment de les pràctiques.

Com es fa el seguiment de les pràctiques?

L'alumnat quinzenalment acudeix al centre educatiu convocat pel seu tutor/a i haurà d'entregar el Full setmanal de seguiment de l'alumne degudament emplenat i firmat. Tant l'empresa com l'alumne pot accedir a la informació i documentació de les pràctiques a través del progama de gestió d'FCT Saó.

¿Se puede pedir la exención de la FCT?

Sí, si s'han realitzats treballs relacionats amb el cicle formatiu que es cursa com a mínim durant un any. Documentació a aportar: la vida laboral i el certificat d'empresa on figure el detall de les activitats realizades i relacionades amb el cicle que es pretén demanar l'exempció de l'empresa o empreses on s'ha treball. Si s'és treballador autònom, s'haurà d'aoprtar la vida laboral, la declaració d'alta d'obligats tributaris (mod.036) i una declaració jurada de les activitats realitzades.

Es poden fer les pràctiques a l'estranger?

Sí, l'FCT es pot realitzar en el marc d'un programa europeu