Visualització de contingut web

Formació Professional Bàsica de Garantia Juvenil

REQUISITS D'ACCÉS

1) Tindre almenys 17 anys en l'any natural en el qual se sol·licita l'FP Bàsica de 2a Oportunitat i ser menor de 30 anys.

 

2) Acreditar que no posseeix cap títol de Formació Professional o qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets.

 

3) Trobar-se actualment desescolaritzat i sense treball.

 

4) Estar inscrit en el registre del Sistema de Garantia Juvenil. S'han de complir alhora els següents requisits:

 

a) No haver treballat ni rebut accions formatives i/o educatives en els següents terminis:

  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • No haver rebut accions educatives ni accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 

b) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la UE o dels Estats de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa, que es troben a Espanya en exercici de la llliure circulació i residència.

En cas de nacionals d'altres països hauran de ser titulars d'una autorització de residència en vigor que habilite per a treballar.

 

c) Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional.

 

d) Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema de Garantia Juvenil adquirint un compromís de participació activa.