Visualització de contingut web

Presentació

El Departament de FOL , té atribució docent dels següents mòduls formatius transversals presents a tots el cicles formatius LOE :
  • Formació i Orientació Laboral LOE  (96 hores) - S'acredita el Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
Si ja has cursat i aprovat aquests mòduls i t'has matriculat de nou a un altre cicle formatiu, consulta de les possibles convalidacions i el termini per a demanar-les.

Visualització de contingut web

Departament de Formació i Orientació Laboral

Visualització de contingut web

The selected web content no longer exists.