Visualització de contingut web

El nostre centre

El Centre Integrat Públic de Formació Professional Benicarló (CIPFP Benicarló) és un centre públic que imparteix els dos subsistemes de formació professional, tant formació professional reglada com la formació per a l'ocupació.

El nostre centre es transforma en centre integrat de formació professional, per Ordre conjunta de 3 de juliol de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria d'Educació  (DOCV de 12 d'agost). En el seu origen, era el Centre Servef de Formació de Benicarló, on únicament s'impartia formació professional per a l'ocupació.

Des dels seus inicis com a centre integrat, en el curs 2009-2010, el centre ha anat augmentant significativament tant l'oferta formativa com el número d'alumnat que hi assisteix.

Des del curs 2011-12, alguns del cicles formatius de la família professional d'Hoteleria i Turisme s'oferten en modalitat FP Dual, essent el nostre centre pioner en la implantació d'aquest sistema de formació, en què la qualificació professional s'obté alternant formació en el centre educatiu i estades a les empreses.

POLÍTICA DE QUALITAT

El CIPFP Benicarló és un centre de formació professional compromès amb les persones i amb la societat, amb una clara vocació de servei públic de qualitat, que té com a principis recollits en la seua política de qualitat els següents:

MISSIÓ

Atendre les necessitats de qualificació professional de les persones, amb una formació permanent al llarg de tota la vida, que facilite la seua inserció i reinserció laboral, a través d'una estreta relació amb les empreses i les institucions.

VISIÓ

Ser un centre de formació professional de referència que:

 • Potencie la formació i la qualificació professional en aquells sectors emergents i s'adapte a les necessitats canviants del món productiu.
 • Tinga una alta taxa d'inserció laboral.
 • Desenvolupe una àmplia oferta de formació professional, tant ocupacional com reglada.
 • Incorpore la formació professional dual en els seus programes formatius.
 • Aposte per l'excel·lència de l'educació pública.

VALORS

 • La igualtat d'oportunitats.
 • Tracte pròxim i personalitzat.
 • Internacionalització del professorat i l'alumnat.
 • Treball en equip i col·laboratiu.
 • Optimització de recursos i instal·lacions
 • Innovació educativa, buscant canvis per introduir millores.
 • Professionalitat.