Visualització de contingut web

Departament de formació i orientació laboral

Responsable del departament de FOL

  • Miriam Carbonell Esquer

 

El Departament de FOL té atribució docent per a impartir els següents mòduls transversals:

  • Formació i orientació laboral LOE – la seua superació suposa l'obtenció del Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Empresa i iniciativa emprenedora

Si ja has cursat i aprovat estos mòduls en un altre cicle formatiu és possible sol·licitar la convalidació dels mateixos en el termini corresponent.