notícies

« Ves enrere

SOL·LICITUD TÍTOLS FP

SOL·LICITUD TÍTOLS FP

CERTIFICATS ACADÈMICS

Una vegada finalitzats tots els mòduls professionals del Cicle Formatiu (incloses les Pràctiques Formatives i, en el cas dels Cicles Formatius de Grau Superior, del Mòdul Professional de Projecte), podràs sol·licitar l'expedició del teu Títol de Tècnic o Tècnic Superior. Per a això, has de sol·licitar tant el Certificat Acadèmic d'Estudis com el Títol de Formació Professional:

 

1. Sol·licitud de CERTIFICAT ACADÈMIC

Hauràs d'abonar les Taxes per Serveis Administratius associades a l'expedició d'aquest tipus de documents oficials. 

 

IMPRÉS DE TAXES (MODEL 046)

En l'opció "Òrgan gestor" seleccionar "Instituts de València". En l'apartat "Taxa" seleccionaràs "Certificats acadèmics i certificats a l'efecte de trasllat".

Emplenar l'imprés. Es pot pagar des de casa o en el banc. Imprimir l'imprés i el justificant de pago.

 

2. SOL·LICITUT DEL TÍTOL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Emplenar l'Imprés de Sol·licitud que es troba en el següent enllaç SOL·LICITUT

Emplenar la TAXA (MODEL 046)En l'opció "Òrgan gestor" seleccionar "Instituts de València". En l'apartat "Taxa" seleccionaràs "Títol de Tècnic (Grau mitjà)" o "Títol de Tècnic Superior (Grau Superior)", segons corresponga.

Emplenar l'imprés. Es pot pagar des de casa o en el banc. Imprimir l'imprés i el justificant de pago.

3. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y TASAS ABONADAS

 

La solicitud del certificado académico y del título de formación profesional, así como las tasas abonadas para cada una de ellas deberás presentarlas por duplicado junto con una copia de tu D.N.I., en la Secretaría del centro.

 

Tener en cuenta las siguientes situaciones al cumplimentar la Tasa a abonar:

1. Familia numerosa 1ª categoria abona sólo el 50% de la tasa.

2. Familia numerosa 2ª categoria exento de abonar tasa.

3. Discapacidad de +33% abona sólo el 50 % de la tasa.

 

Estas circunstancias deben justificarse documentalmente, en el caso de Familia Numerosa, con el Título correspondiente actualizado, y para la discapacidad con el informe preceptivo.