Visualització de contingut web

el nostre centre

Des de la constitució com a Centre Integrat Públic de Formació Professional Catarroja, el principal objectiu perseguit ha sigut la recerca de l'excel·lència en els professionals que es formen en les nostres instal·lacions.

Seguint aquesta línia, en el CIPFP Catarroja tenim l'equip humà, l'equipament i els recursos materials necessaris per a aconseguir aquest objectiu. Així ho avalen l'experiència en formació de professionals des de 1974, amb unes instal·lacions de tecnologia avançada, espais de més de 5.000 m2 d'aules tècniques i tallers.

L'equip humà constantment actualitzat i en contacte amb empreses líders dels diferents sectors professionals, està a disposició de l'alumnat per a preparar-lo al més alt nivell, i ofereix una formació integral de professionals altament preparats que responen a les necessitats que el teixit empresarial necessita.

Què és un CIPFP?

Les característiques d'un CIPFP es regulen d'acord amb el Reial decret 1558/2005, de 23 de desembre:

 • "Són centres integrats de formació professional aquells que, tenint els requisits bàsics establits en aquest reial decret, impartisquen totes les ofertes formatives referides al catàleg nacional de qualificacions professionals que conduïsquen a títols de formació professional i certificats de professionalitat, en consonància amb el que disposen els articles 11.4 i 10.1 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional."
 • "Els centres integrats de formació professional contribuiran a aconseguir els fins del sistema nacional de les qualificacions i formació professional i disposaran d'una oferta modular i flexible, amb abast als subsistemes existents, per a donar resposta a les necessitats formatives dels sectors productius, així com a les necessitats individuals i expectatives personals de promoció professional. Per a això, aquests centres facilitaran la participació dels agents socials més representatius en l'àmbit de les comunitats autònomes."
 • "Els centres integrats de formació professional inclouran en les seues accions formatives els ensenyaments de la formació professional inicial, les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors i les de formació permanent dirigides a la població treballadora ocupada. Les administracions públiques garantiran la coordinació de les ofertes formatives a fi de donar resposta a les necessitats de qualificació dels diferents col·lectius."
 • "A més de les ofertes formatives pròpies de les famílies o àrees professionals que tinguen autoritzades, els centres integrats incorporaran els serveis d'informació i orientació professional, així com, si és el cas, d'avaluació de les competències adquirides a través d'altres aprenentatges no formals i de l'experiència laboral, en el marc del sistema nacional de qualificacions i formació professional."
 • "…inclouran en les seues accions formatives els ensenyaments de la formació professional inicial, les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors i les de formació permanent dirigides a la població treballadora ocupada …"

 

Nivells Impartits

En el CIPFP Catarroja, segons el Reial decret 1558/2005, del 23 de desembre, s'imparteixen dins de l'acord marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, els següents nivells convalidables a nivell Europeu de:

 • Certificat de Professionalitat de Nivell 1
 • Certificat de Professionalitat de Nivell 2
 • Certificat de Professionalitat de Nivell 3

Aquests nivells es poden obtindre des de diferents vies i accessos, en el CIPFP Catarroja, es facilita el seu pas d'un a un altre.

Activitat docent del CIPFP Catarroja

L'activitat docent en el CIPFP Catarroja s'organitza de la manera següent :

 • Activitat interna
  • Formació Professional Bàsica
  • Formació Professional cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior
  • Formació per a l'ocupació
  • Formació Professional Dual
  • Formació per a docents
  • Procés d'acreditació de competències
 • Activitat externa
  • Formació per a l'ocupació
  • Formació Professional Dual
  • Formació per a persones en actiu
  • Formació a mida
  • Tallers d'inserció

 

En el CIPFP Catarroja tenim una missió:

 • Capacitar professionalment els nostres estudiants, i impulsar la seua promoció individual.
 • Satisfer les necessitats de personal qualificat en les empreses.

En el CIPFP Catarroja compartim una visió:

Arribar a ser un referent en matèria de formació i ocupació:

 • Pel nostre model col·laboratiu.
 • Per la prestació de serveis de formació i ocupació d'alt valor per al ciutadà.
 • Pel compromís i la qualificació del nostre equip humà.
 • Per la recerca contínua de la millora en els nostres mitjans i en les nostres actuacions.
 • ...participant activament en el desenvolupament econòmic i social de la nostra comunitat.

Guiant-nos sempre pels valors següents:

 • Respecte a les persones, independentment de la seua condició.
 • Esperit de col·laboració i servei.
 • Aportació de valor en totes les nostres actuacions.
 • Millora contínua de les nostres activitats, basada en la humilitat i en l'afany de superació.