Visualització de contingut web

Departament de pràctiques formatives

En el centre es desenvolupen dos tipus de pràctiques formatives:

 • Formació en centres de treball (FCT)
 • Formació Professional Dual (FP Dual)

Visualització de contingut web

Formació en centres de treball (FCT)

Responsable de la formació en centres de treball

 • MªJosé Maravilla Plaza

 

Qué són les FCT?

Període de realització de pràctiques formatives en empreses, per part d'alumnes que han finalitzat els continguts teòrics de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de cicles formatius de grau superior de formació professional inicial (també coneguts com a mòduls).

Estos alumnes realitzaran les pràctiques en empreses l'activitat de les quals estiga relacionada amb els estudis que han cursat.

La finalitat del Mòdul de Formació en centres de treball és posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits pels alumnes en els centres formatius.

 

Impliquen alguna obligació per a l'empresari?

Entre l'alumne i l'empresa no hi ha relació laboral, per tant, l'empresari no té l'obligació de pagar un salari a l'alumne.

L'empresari no ha d'assegurar a l'alumne. Este està assegurat per la Conselleria d'Educació.

L'única obligació per a l'empresa consistix a nomenar un instructor que supervise l'activitat de l'alumne en pràctiques. El professor-tutor de pràctiques nomenat pel centre formatiu es posarà en contacte amb l'instructor per a obtindre informació sobre l'activitat realitzada per l'alumne, i perquè firme els informes de valoració de l'alumne i la resta de documentació corresponent. L'instructor de l'empresa podrà posar-se en contacte amb el professor-tutor quan ho considere necessari.

 

Duració i períodes de realització

Les pràctiques tenen una duració de 380 - 400 hores continuades (120 - 240 hores en el cas de la FP Bàsica). L'alumne s'adaptarà a l'horari de l'empresa.

 

Programa de gestió de la formació en centres de treball (FCT)

Enllaç a pàgina de Conselleria

Visualització de contingut web

Formació professional dual

Responsable de la formació dual

 • Francisco Ibáñez

 

En què consistix la FP dual?

Combinar la formació teòrica que rep l'alumnat de cicles formatius, amb la realització de pràctiques en empreses de la família professional corresponent al cicle formatiu que estan cursant, al llarg de tot el cicle formatiu.

 

Modalitats de FP dual

 • Formació exclusiva en centr formatiu: la formació es desenrotllarà en el centre formatiu i l'activitat laboral en l'empresa.
 • Formació amb participació de l'empresa: l'empresa facilita al centre formatiu els espais, les instal·lacions o els experts per a impartir totalment o parcialment determinats mòduls.
 • Formació en empresa autoritzada: s'impartixen determinats mòduls en l'empresa, complementàriament als que s'impartisquen en el centre formatiu.
 • Formació compartida entre centre de formació i empresa: coparticipar en distinta proporció en els processos d'ensenyança-aprenentatge en l'empresa i en el centre de formació. L'empresa haurà d'estar autoritzada per l'administració educativa per a impartir esta formació, adscrita al centre formatiu i acreditada per l'administració laboral.
 • Formació exclusiva en l'empresa: la formació s'impartix en la seua totalitat en l'empresa.

Visualització de contingut web

Borsa de treball

Responsables de la borsa de treball

 • María José Maravilla Plaza
 • Miriam Carbonell Esquer

 

A través de la borsa de treball del nostre centre, actuem com a intermediaris entre les empreses i els alumnes que han obtingut una titulació de les que oferim i que formen part de la nostra borsa de treball, de la manera següent:

 • Publiquem en la plataforma moodle del centre les ofertes d'ocupació de les empreses que formen part de la nostra borsa de treball. Per a formar part de la nostra borsa, les empreses interessades han de contactar amb el nostre centre i preguntar per les responsables de la mateixa, estes es posaran en contacte amb l'empresa i li informaran dels passos que s'ha de seguir.
 • En la plataforma moodle del centre estan matriculats exalumnes que han obtingut alguna de les titulacions que oferim. Una vegada publicada l'oferta d'ocupació, estos alumnes rebran un avís en el seu correu electrònic informant-los d'esta (descripció del perfil professional i de la vacant). Els alumnes interessats en l'oferta, es posaran en contacte amb l'empresa. L'empresa iniciarà el procés de selecció.