Visualització de contingut web

Funcions

Són funcions de LABORA DE FORMACIÓ GANDIA les següents:

  • Impartir una oferta formativa emmarcada en el Catàleg d'Especialitats Formatives de la formació professional per a l'ocupació, en especial accions formatives conduents a certificats de professionalitat de les famílies o àrees professionals que el centre té autoritzades. Així com altres ofertes formatives,determinades per LABORA Servei Valencià d´Ocupació i Formació, per a donar resposta a les demandes emergents de la població activa o de l'entorn productiu de la seua zona d'influència.
  • Desenrotllar vincles de col·laboració amb el sistema productiu del seu entorn (sectorial i comarcal o local), en els àmbits següents: la realització de pràctiques professionals no laborals de l'alumnat en centres de treball, l'orientació professional i la detecció de necessitats de qualificació i formació permanent de treballadors.
  • Informar i orientar els usuaris, per a facilitar l'accés, mobilitat i progrés en els itineraris, formatius i professionals.
  • Col·laborar quan procedisca, en els procediments d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència professional o de procediments no formals de formació.
  • Col·laborar quan procedisca, en els procediments d'avaluació i acreditació de les competències clau necessàries perquè la població activa accedisca a la formació dels certificats de professionalitat.
  • Col·laborar amb les agències de desenvolupament local i els seus corresponents organismes establits en l'àmbit comarcal i en el de les mancomunitats.
  • Potenciar la millora permanent i la projecció territorial del centre.
  • Impulsar l'establiment de mesures de gestió de qualitat i millora contínua que permeta incrementar l'eficàcia interna i l'adequació dels processos.
  • Impulsar una actitud de caràcter innovador en totes les accions realitzades, tant en l'àmbit formatiu com en l'administratiu, a fi de que el centre engrane amb les exigències demandades per la societat del coneixement que caracteritza al segle XXI.
  • Aquelles altres funcions d'anàloga naturalesa que determine la direcció de LABORA Servei Valencià d´Ocupació i Formació.

 

CARTA DE SERVEIS