Visualització de contingut web

Departamentos CRN Paterna

El CRN de Paterna se estructura en los siguientes departamentos:

Visualització de contingut web

Observació i investigació

  • Observar i analitzar, a nivell estatal, l´evolució dels sectors productius, per adequar l'oferta de formació a les necessitats del mercat de treball.
  • Estudiar la idoneïtat d´instalacions, equipaments i mitjans didàctics, desenvolupar tècniques d´organització i gestió de la formació i proposar l´aplicació de criteris, indicadors i dispositius de qualitat per a centres i entitats de formació.
  • Establir vincles de col·laboració, incloent la gestió de xarxes virtuals, amb instituts i agències de qualificacions autonòmiques, universitats, centres tecnològics i d'investigació, Centres Integrats de Formació Professional, empreses i altres entitats, per a fomentar la investigació, innovació i desenvolupament de la formació professional, així com per a observar i analitzar l´evolució de las bases científiques i tecnològiques relacionades amb els processos de formació o amb el sector de referència.

Més informació

Visualització de contingut web

Desenvolupament, innovació, experimentació i formació

  • Experimentar accions d'innovació formativa vinculades al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales per a validar la seua adequació i, si és el cas, elaborar continguts, metodologies i materials didàctics per a proposar la seua actualització.
  • Contribuir al disseny i desenvolupament de plans de perfeccionament tècnic i metodològic dirigits al personal docent o formador, experts i orientadors professionals, així com a avaluadors que intervinguen en processos de reconeixement de competències professionals.
  • Col·laborar amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com amb les comissions paritàries constituïdes a l'empara de la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal.
  • Participar en programes i iniciatives internacionals en el seu àmbit d'actuació.

Más información

Visualització de contingut web

Acreditación y reconocimiento de cualificaciones profesionales

  • Col·laborar amb l'Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) en l'actualització del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
  • Col·laborar i, si és el cas, realitzar estudis necessaris per a elaborar certificats de professionalitat, així com en la realització, custòdia, manteniment i actualització de les seues proves d'avaluació.
  • Col·laborar en el procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals, d'acord amb el desenvolupament del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Més informació

Visualització de contingut web

Evaluació, formació i mitjans didàctics

Les funcions d'aquest departament estan relacionades amb la coordinació i el desenvolupament d'iniciatives de Labora relacionades amb la formació de formadors, les noves metodologies i la competència digital docent, l'elaboració de continguts didàctics digitals, i l'administració del Campus virtual LABORA Formació

Visualització de contingut web

Coordinació tècnica