Visualització de contingut web

Funciones

Nuestras funcions com a Centre de referencia nacional estan determinades en l'article 4 del Reial decret 229/2008, de 15 de febrer, pel qual es regulen els centres de referència nacional en l'àmbit de la formació professional:

 • Observar i analitzar, a escala estatal, l'evolució del sector productiu assignat, per a adequar l'oferta de formació a les necessitats del mercat de treball.
 • Col·laborar amb l'Institut Nacional de les Qualificacions en l'actualització del Catàleg nacional de les qualificacions professionals.
 • Experimentar accions d'innovació formativa vinculades al Catàleg nacional de les qualificacions professionals per a validar-ne l'adequació i, si és el cas, elaborar continguts, metodologies i materials didàctics per a proposar la seua actualització.
 • Col·laborar i, si és el cas, realitzar estudis necessaris per a elaborar certificats de professionalitat, així com participar en la realització, custòdia, manteniment i actualització de les seues proves d'avaluació.
 • Estudiar la idoneïtat d'instal·lacions, equipaments i mitjans didàctics, desenvolupar tècniques d'organització i gestió de la formació i proposar l'aplicació de criteris, indicadors i dispositius de qualitat per a centres i entitats de formació.
 • Col·laborar amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, i també amb les comissions paritàries constituïdes a l'empara de la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal.
 • Establir vincles de col·laboració, incloent-hi la gestió de xarxes virtuals, amb instituts i agències de qualificacions autonòmics, universitats, centres tecnològics i d'investigació, centres integrats de Formació Professional, empreses, i altres entitats, per a fomentar la investigació, innovació i desenvolupament de la formació professional, així com per a observar i analitzar l'evolució de les bases científiques i tecnològiques relacionades amb els processos de formació o amb el sector de referència.
 • Participar en programes i iniciatives internacionals en el seu àmbit d'actuació.
 • Contribuir al disseny i desenvolupament de plans de perfeccionament tècnic i metodològic dirigits al personal docent o formador, experts i orientadors professionals, així com a avaluadors que intervinguen en processos de reconeixement de competències professionals.
 • Col·laborar en el procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals, d'acord amb el desenvolupament de l'article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.
 • Realitzar totes altres funcions anàlogues que els siguen assignades relacionades amb els fins que té assignats.
Les nostres funcions com a Centre LABORA Formació:
 
 • Impartir l'oferta formativa conduent a certificats de professionalitat de les famílies o àrees professionals que tinga autoritzades i altres ofertes formatives, preferentment associades a la família professional Fusta, moble i suro.
 
 • Informar i orientar a l'alumnat dels nostres cursos.
 
 • Gestionar els cursos de formació per a l'ocupació de programació pròpia i els assignats al centre per ser de la nostra àrea d'influència.