Visualització de contingut web

Organització

Per a dur a terme les seues funcions, el Centre de Referència Nacional de Formació Professional de Paterna compta amb Direcció, Direcció d'Estudis i Administració.

A nivell tècnic, el centre està estructurat en 3 departaments, propis dels CRNs, segons Reial Decret 229/2008, coordinats per la Direcció d'Estudis.

Els departaments i administració del centre disposen de responsables i personal tècnic, administratiu i de servicis per a desenvolupar les funcions que tenen encomanades.

EQUIP DIRECTIU

 • Director/a: Aurelio Delgado Pinto
 • Estructura com a Centre Labora Formació:
  • Cap d'Estudis: Pedro Francisco Borrega Fraile

  • Administrador/a: Mª Concepción Moreno Cerezo.

 • Estructura com a Centre de Referència Nacional (CRN), coordinada per la Direcció d'Estudis:
  • Departament d'Observació i Investigació. Responsable: Vacant

  • Departament de Desenvolupament, Innovació, Experimentació i Formació. Responsable: Celia Ruiz Flores

  • Departament d'Acreditació i Reconeixement de Qualificacions Professionals. Responsable: Vacant

  • Cap Secció Avaluació, Formació i Mitjans Didàctics: Francisco Lorente Peña

  • Coordinador/a Tècnic: Vacant

A més, s'ha constituït un Consell Social com a òrgan de participació social del CRNFP Paterna.